AGENDA: GEWONE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op woensdag 18 maart 1964, te 15 uur in een van de zalen van „Parkhotel”, Molenstraat 53 te 's-Gravenhage 1. Opening. 2. Verslagen van de Raad van Commissarissen en van de Directie. 3. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening over 1963 en uitkering van de winst conform art. 46 van de statuten. 4. Vaststelling extra uitkering ten gunste van het amortisatie- fonds. 5. Voorziening in de vacatures van Commissarissen wegens periodiek aftreden van de heren W. de Jong en V. G. Kalma, die terstond herkiesbaar zijn. De Raad van Commis sarissen stelt voor deze heren opnieuw tot Commissaris te benoemen. 6. Voorstel tot benoeming van de heer A. Balkema tot Com missaris ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer W. Holman. 7. Rondvraag. 8. Sluiting.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1963 | | pagina 6