DOCHTERMAATSCHAPPIJEN NIEUWBOUW GECOMBINEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 1963 GECOMBINEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1963 4 Onroerende goederen In exploitatie 9.083.475 --- Vorderingen op korte termijn Transitoria 27.346 66 Rekening-courant NV Gemeenschappelijk Eigendom 517.854 01 9.628.675 67 Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal 4.045.000 Statutaire reserve 191.267 16 V oorzieningen Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 338.788 51 Schulden op lange termijn Hypotheken o/g 4.799.830 Schulden op korte termijn Te betalen dividend 253.790 9.628.675 67 Exploitatiekosten gebouwen 146.949 50 Huren Betaalde interest 231.353 88 Ontvangen interest Algemene kosten 56.104 87 Afschrijvingen 78.981 56 Winst 369.087 12 W instverdeling Reservering voor diverse doeleinden en belastingen 87.100 Toevoeging aan statutaire reserve 28.197 12 Uitkeringen 253.790 369.087 12 f 882.476 93 f 867.010 64 15.466 29 882.476 93

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1963 | | pagina 18