1 I i L 2.362.688 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 1963, NA WINSTVERDELING 91 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1963 34 45 45 1963 1962 Onroerende goederen In exploitatie 34.160.320 66 32.805.853 56 In aanbouw 4.072.253 82 2.990.639 68 Deelnemingen Deelnemingen in onroerende goederen maatschappijen 1.671.543 23 1.888.849 30 Andere deelnemingen 4 4 Roerende zaken Inventaris, materieel en materialen 1 1 Vorderingen op korte termijn Debiteuren 303.137 51 334.186 58 Hypotheken u/g 1 1 Transitoria 289.968 23 285.595 77 Liquiditeiten Effecten - 171.833 14 Kas en kassiers 1.010.804 1.631.397 88 41.508.034 36 ƒ40.108.361 91 1963 1962 Eigen vermogen Gewone aandelen 3.360.000 3.360.000 Preferente winstdelende aandelen 3.000.000 3.000.000 Statutaire reserve 1.548.219 04 1.370.910 81 Extra reserve 1.050.000 1.050.000 Voorzieningen Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 4.997.664 64 4.684.749 03 V Schulden op lange termijn Hypotheken o/g 22.296.720 22.174.645 Obligatielening 550.000 600.000 Schuldbekentenissen 915.000 955.000 Schulden op korte termijn Vooruitontvangen koopsommen 1.807.800 1.043.360 Crediteuren en transitoria 617.423 35 546.983 11 Coupons en dividenden, onopgevraagd 1.020 54 2.797 17 Uitgelote en oflosbaar gestelde amortisatiebewijzen 1.700 5.525 Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen 150 41 1.350 41 Amortisatiefonds 275.136 38 275.041 38 Dividend en tantièmes 1.087.200 1.038.000 41.508.034 36 ƒ40.108.361 91 1963 1962 1963 1962 1963 1962 Exploitatiekosten gebouwen 1.474.743 46 1.364.857 14 Huren 4.969.868 73 4.636.353 45 Betaalde interest 1.071.105 81 1.077.946 69 Ontvangen interest 127.842 21 138.524 60 Algemene kosten 551.623 19 541.801 32 Dividend deelnemingen 141.922 60 120.505 40 Afschrijvingen 139.397 42 129.156 50 Winst op verkoop onroerende goederen 529.921 96 463.523 40 Winst 2.618.242 57 23 Diverse baten 85.556 95 117.543 03 W instverdeling Reservering voor diverse doeleinden en belastingen 1.098.934 916.982 01 Toevoeging aan statutaire reserves 177.308 23 167.706 22 Winstuitkeringen 1.342.000 1.278.000 2.618.242 57 2.362.688 23 5.855.112 5.476.449 88 5.855.112 5.476.449 88

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1963 | | pagina 14