BEDRIJFSRESULTAAT In 1963 is aan huren ontvangen 4.969.868,73, inclusief de huren van de dochtermaat schappijen nieuwbouw. In het verslagjaar werden door aankoop 1 herenhuis en door nieuwbouw 40 flat woningen en 7 garages aan ons bezit toegevoegd. Uit bestaand bezit werden 15 panden verkocht. De toename van de huren door het in exploitatie nemen van nieuw gebouwde en aan gekochte panden, verminderd met de huren van verkochte panden, bedraagt ongeveer 105.000,De huren van de onroerende goederen in exploitatie, inclusief die van de dochtermaatschappijen nieuwbouw, belopen alsdan per ultimo 1963 5.045.000, In het verslagjaar werd voor de goede instandhouding en ter verdere verbetering en modernisering van onze panden wederom een aanzienlijk hoger bedrag aan onderhouds kosten besteed dan in 1962. De huidige ontwikkeling in de lonen en prijzen zal voor het komende jaar zonder ver dere uitbreiding aan de onderhoudswerkzaamheden te geven, toch een belangrijke verhoging van het in 1963 uitgegeven bedrag aan onderhoudskosten veroorzaken. De stijging van de op het onroerend goed drukkende zakelijke lasten is een gevolg van de door de Gemeente 's-Gravenhage opgelegde verhoging van de Straatbelasting. In de „Winst op verkoop onroerende goederen" zijn begrepen de winsten gemaakt bij verkoop van bovengenoemde panden uit bestaand bezit en de resultaten, behaald bij verkoop van 55 nieuw gebouwde eengezinswoningen en 40 flatwoningen, gebouwd in combinatie met derden. Voor de toewijding, waarmede zowel het administratief als technisch personeel zijn taak heeft verricht, zijn wij zeer erkentelijk. De Directie: 's-Gravenhage, 4 februari 1964 H. C. J. KOUWENHOVEN F. J. M. BERNTSEN P. Q. H. KOUWENHOVEN Th. P. L. KOUWENHOVEN

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1963 | | pagina 13