VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET I PI Hiermede hebben wij de eer U ingevolge het voorgeschrevene in artikel 42 van de statuten het verslag, alsmede de balans, winst- en verliesrekening met de bijbehorende toelichting over het boekjaar 1959 aan te bieden. ALGEMEEN Tegen de aanvankelijke verwachting in, kwam de noodzakelijk geachte wijziging van de Huurwet in het verslagjaar niet tot stand. Een daartoe strekkend wetsontwerp werd eerst in januari van dit jaar ingediend. Met instemming namen wij kennis van de indiening van het ontwerp van Wet tot opheffing van het Grootboek voor Woning verbetering. Het is de wens van de Regering om te komen tot een regeling, waardoor het mogelijk zal worden, dat ook van particuliere zijde goedkopere woningen voor exploitatie kunnen worden gebouwd. Voor het bereiken van het door de Regering beoogde doel zullen, behalve het te voeren huurbeleid op langere termijn, ook de algemene rente stand en de prijzen van de benodigde grond van invloed zijn. Hoewel spanningen op de kapitaalmarkt in het verslagjaar niet optraden en gelden onder hypothecair verband in ruimere mate konden worden verkregen, gaf het verloop van de rente voor dergelijke leningen desondanks een tendens tot stijging te zien. EXPLOITATIE De huren van de onroerende goederen, inclusief die van de dochter-maatschappijen- nieuwbouw en de ontvangen Rijksbijdragen, belopen aan het einde van het jaar in totaal f 3.703.032,De toename van de huren door het in exploitatie nemen van nieuwgebouwde en aangekochte panden, verminderd met de huren van verkochte panden, bedraagt f 120.000. Hoewel niet in belangrijke mate, namen toch de exploitatiekosten van onze onroe rende goederen in het afgelopen jaar wederom toe, mede door verhoging in diverse plaatsen van de op het onroerend goed drukkende zakelijke lasten, als ook door uitbreiding van het bezit. Onze volle aandacht blijft steeds gevestigd op het verrichten van werkzaamheden voor de goede instandhouding van onze percelen en waar zulks noodzakelijk blijkt worden verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. NIEUWBOUW Het bedrijfsgebouwencomplex gelegen in het Industrieschap „De Plaspoelpolder" te 6

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 8