NEGEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR B Aan de Aandeelhouders van de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom y ij deze hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het afgelopen boekjaar. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 1 mei 1959 werden de Heren Mr. J. K. Schellenbach en Mr. L. B. J. Vermeulen als commissarissen herkozen. Volgens rooster zijn thans aan de beurt van aftreding de Heren Dr. Jos. Janssens en Mr. A. S. van Nierop, die terstond herkiesbaar zijn. Met de door de Directie opgemaakte en door de Accountants, De Haan, Stol Co., na akkoordbevinding mede ondertekende balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar kunnen wij ons verenigen; wij stellen U mitsdien voor deze ongewijzigd goed te keuren. De bruto winst over 1959, inclusief die van de dochter-maatschappijen-nieuw- bouw bedraagt 1.818.201,39 (v.j. 1.590.599,03). Na afschrijving van 465.948,53 (v.j. 519.999,18) en reservering voor diverse doeleinden en belastingen van 600.930,09 (v.j. 319.277,08), resteert als netto winst 751.322,77 (v.j. 751.322,77). Dit bedrag verdelende conform artikel 46 van de statuten, wordt aan het statutair reservefonds 75.132,28 toegevoegd en kan een dividend van 6% of 30.per preferent winstdelend aandeel van 500.en een dividend van 13% of 26.— per gewoon aandeel van f 200.worden uitgekeerd, onder aftrek van de dividendbelasting ad 15%. Voor de preferente winstdelende aandelen resteert een onverdeeld dividendsaldo van 1.864,70. Voor tantièmes Directie en Commissarissen komt beschikbaar 59.428,58. Van de dochter-maatschappijen worden geen emolumenten genoten. Voor houders van amortisatiebewijzen komt alsdan beschikbaar 99.047,62. Op 5 juli 1960 is het 50 jaar geleden dat onze vennootschap werd opgericht. Wij stellen U voor naast de winstuitkeringen over 1959 extra uit te keren aan de houders van gewo ne aandelen 5% en aan die van de preferente winstdelende aandelen 1%, beide in ge wone aandelen van onze vennootschap, ten volle delende in de winst over 1960 en deze uitkeringen te brengen ten laste van de in onze boeken voorkomende agioreserve. Deze uitkeringen zijn vrij van inkomstenbelasting. In verband hiermede stellen wij U voor extra beschikbaar te stellen voor houders van amortisatiebewijzen 66.667.en voor tantièmes Directie en Commissarissen 40.000.beide ten laste van de Reserve voor diverse doeleinden en belastingen. Voor het personeel zal een speciale gratificatieregeling worden getroffen. Na goedkeuring van de jaarstukken zal het dividendbewijs no. 22 van de preferente winstdelende aandelen en het dividendbewijs no. 22 van de gewone aandelen per 2 mei 1960 betaalbaar zijn. Het dividendbewijs no. 23 van de preferente winstdelende aandelen van 500.en de dividendbewijzen nos. 23 en 24 van de gewone aandelen van 200.zullen dan elk recht geven op 5.nominaal gewoon aandeel, zodat 40 van deze bewijzen recht geven op één nieuw gewoon aandeel ad 200. De verdeling van de bedragen 99.047,62 en 66.667.beschikbaar voor de houders van amortisatiebewijzen, zal plaats hebben naar de regeling vastgesteld op 1 juni 1957, opgenomen in dit verslag op pagina 15. Verleent U, conform ons advies, Uw goedkeuring aan de balans en winst- en verlies rekening, dan zijn daarmede ingevolge artikel 43 van de statuten tevens de Directie, de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen gedéchargeerd voor het gevoer de beheer en het gehouden toezicht over het boekjaar 1959. Gaarne spreekt de Raad van Commissarissen op deze plaats zijn dank uit voor de wijze, waarop de Directie in het afgelopen boekjaar de belangen van de vennootschap heeft behartigd. 's-Gravenhage, 14 maart 1960 Namens de Raad van Commissarissen A. S. VAN NIEROP President - Commissaris

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 7