GECOMBINEERDE BALANS N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN NIEUWBOUW |r rr n u rr r( f u WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 1959 ACTIEF PER 31 DECEMBER 1959 PASSIEF 1959 Huizen en terreinen 30.723.793.13 Afschrijving t/m 31 december 1959 2.947.062.69 27.776.730 44 Huizen in aanbouw 2.188.156 06 Bouw in combinatie met derden 1.204.529 92 Grootboek voor Woningverbetering 360.564 Inventaris en meubilair 1.— Werktuigen en gereedschappen 1.— Materialen rr 1.— Aandelen in en vorderingen op andere 3 ondernemingen 666.866 17 Debiteuren 175.727.71 Nog te ontvangen Rijkspremie r r 131.768.— Hypotheken u/g ii 1.— Huren, nog te ontvangen ii 21.451.82 Rijksbijdragen, nog te ontvangen i r 8.408.88 Transitorische posten ter 94.118.65 Interest, nog te ontvangen 66.634.90 498.110 96 Effecten II 146.583 14 Eigen ingekochte aandelen 20.400 -1 |f Kas en kassiers II 993.009 44 1958 Kapitaal 26.511.233 3.711.484 1.096.475 180.719 36 02 19 Gewone aandelen Onuitgegeven gewone aandelen Preferente winstdelende aandelen Onuitgegeven preferente winstdelende aandelen Statutaire reserve Extra reserve 437.654 Reserve voor diverse doeleinden en belastingen Reserve voor huurblokkering Hypotheken o/g 3%°/o obligatielening 1943 3V2«/o schuldbekentenis 356.758 50.879 20.100 1.055.325 12 49 91 Vooruitontvangen koopsommen Crediteuren Rekening-courant met dochter-maatschappijen Waarborgsommen Interest, nog verschuldigd Grond-, straat- e.a. lasten Huren, vooruitontvangen Transitorische posten Coupons van obligaties Dividenden, onopgevraagd Uitgelote en aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen 33.854.953 13 33.420.632 09 Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen Amortisatiefonds Dividend en tantièmes 1959 1958 10.000.000.— 7.400.000.— 2.600.000 2.600.000 5.000.000.— 2.000.000.— 3.000.000 3.000.000 953.741.— 1.050.000.— 2.003.741 1.911.654 97 2.539.120 88 2.206.805 82 256.654 66 256.106 66 20.426.940.— 750.000.— 575.000.— 21.751.940 19.696.570 505.130 2.500.450 f 37.506.62 40.710.91 12.700.82 190.653.27 57.342.43 107.735.51 61.484.59 508.134 15 m 557.951 05 210.— 3.755.99 7.862.50 11.828 49 -- 12.415 55 1.864.70 99.110.67 577.428.58 - 678.403 95 678.678 04 33.854.953 13 33.420.632 09 1959 1959 1958 Exploitatiekosten huizen 1.057.568 63 1.051.765 06 Huren 3.640.912 29 3.552.341 12 Reserve voor huurblokkering II 180.719 06 Rijksbijdragen 20.597 84 19.525 81 Rente van hypotheken o/g II 797.182 56 II 754.654 32 Interest 25.368 62 36.914 97 Rente van 3%°/o obligatielening 1943 II 26.687 50 II 28.437 50 Dividend deelnemingen in andere ondernemingen 87.131 50 71.146 70 Rente van 3%°/o schuldbekentenis II 20.941 66 II 22.341 66 4 Dividend eigen ingekochte aandelen 2.652 -1 2.412 Algemene onkosten en salarissen II 397.187 93 II 349.093 36 Winst op verkoop huizen en terreinen 313.792 03 259.621 84 Pensioenpremie II 32.232 24 II 34.134 61 Diverse baten 55.097 63 67.182 16 Bruto winst II 1.818.201 39 r i 1.590.599 03 Aflossingen hypotheken u/g (afgeschreven) 4.450 2.600 Te bestemmen als volgt Afschrijving huizen dochter-mijen-nieuwbouw Reserve voor diverse doeleinden en 40.719.19 38.357 68) belastingen dochter-maatschappij en-nieuwbouw rr 25.550.— 30.150 Statutaire reserve dochter-mijen-nieuwbouw rr 16.953.75 u 15.852 67) Afschrijving huizen en terreinen r r 325.000.— 300.000 Afschrijving inventaris en meubilair r r 23.819.84 30.182 98) Afschrijving werktuigen en gereedschappen rr 6.500.85 17.299 85) Afschrijving hypotheekkosten ii 6.917.40 3.316 83) Afschrijving hypotheken u/g ii 20.487.50 17.440 67) Dotatie „Pensioenfonds Gern. Eigendom" 67.398 50) Gecontroleerd en akkoord bevonden Reserve voor div. doeleinden en belastingen Netto winst 11 ii 600.930.09 751.322.77 - u 319.277 751.322 08) 77) 's-Gravenhage, 10 maart 1960, DE HAAN, STOL CO., Accountants 4.150.001 91 f 4.011.744 60 te 's-Gravenhage. 4.150.001 91 4.011.744 60

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 17