Aan De Raad van Commissarissen van de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen, 's-Gravenhage. Mededeling betreffende Amortisatiebewijzen Weledele Heren, Op grond van de in Uw opdracht uitgevoerde controle van de boekhouding van Uw vennoot schap en die van de dochter-maatschappijen-nieuwbouw N.V. „Genibo", N.V. „Nibomij", N.V. „Nibomij II" en N.V. „Nibomij III" over het jaar 1959, verklaren wij ons akkoord met de balans per 31 december 1959 en de winst- en verliesrekening over het jaar 1959, sluitende met een brutowinst van 1.818.201,39, zoals deze in dit verslag zijn opgenomen. 's-Gravenhage, 10 maart 1960 Hoogachtend, DE HAAN, STOL CO. Accountants De Raad van Commissarissen heeft, met toepassing van artikel 46 van de statuten, per 1 juni 1957 de navolgende regelen vastgesteld voor de verdeling van het voor houders van amorti satiebewijzen beschikbare gedeelte van de overwinst: Het Bestuur van de vennootschap vormt een amortisatiefonds, waarin de voor houders van amortisatiebewijzen beschikbaar komende bedragen jaarlijks na de goedkeuring van de balans en winst- en verliesrekening worden overgeschreven. Telkens wanneer een bedrag van tenminste 5.000.in het fonds aanwezig is, zal het bestuur binnen 14 dagen na het houden van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin deze stukken zijn goedgekeurd, een inschrijving tot inkoop doen houden. De toewijzing geschiedt, voorzover het fonds dit toelaat, zodanig, dat voor inkoop allereerst in aanmerking komen alle bewijzen, welke tegen de laagste prijs zijn aangeboden. Is het fonds niet voldoende voor inkoop van alle tegen de laagste prijs aangeboden bewijzen, dan worden deze door het Bestuur bij loting aangewezen. Laat het fonds inkoop van meerdere bewijzen toe, dan komen daarvoor in aanmerking de voor de daarop volgende hogere prijs aangeboden bewijzen of een gedeelte daarvan enz., met dien ver stande, dat slechts zoveel bewijzen zullen worden ingekocht, dat uit het fonds voor alle inge kochte bewijzen dezelfde prijs kan worden betaald, n.1. die van het hoogste nog in aanmerking komend aanbod. Het Bestuur van de vennootschap zal, wanneer het slechts een gedeelte van de inschrijvingen van het hoogste nog in aanmerking komend aanbod kan inkopen, dit gedeelte bij loting aan wijzen. Een eventueel saldo wordt naar nieuwe rekening overgebracht. Kunnen uit het fonds meer bewijzen worden ingekocht dan aangeboden zijn of zijn geen aanbiedingen ontvangen, dan kan het Bestuur besluiten uit de beschikbare middelen ter beurze bewijzen in te kopen. Commissarissen reserveren zich het recht deze regelen binnen het kader van de statuten te wijzigen, hetgeen alsdan zal worden gepubliceerd. Thans staan nog uit 10.623 amortisatiebewijzen. HET BESTUUR.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 16