TOELICHTING als bedoeld bij artikel 42 van het Wetboek van Koophandel De onroerende en roerende zaken van de vennootschap zijn ge waardeerd naar de volgende maatstaf A. Onroerende zaken. I. De percelen in het bezit van de vennootschap op 31 de cember 1937 naar een per 31 december 1937 plaatsgehad hebbende hertaxatie; II. De percelen aangekocht of gesticht na 31 december 1937: op het bedrag van de koopprijs, vermeerderd met de kosten; III. De huizen in aanbouw: op de koopprijs van de grond, vermeerderd met de tot en met 31 december 1959 in de nieuwbouw geïnvesteerde bedragen; B. Dochter-maatschappijen-nieuwbouw: opgenomen voor de nomi nale bedragen. Op het totaal van de aldus verkregen bedragen onder A B is 2.725.000.afgeschreven; C. Aandelen in en vorderingen op andere Ondernemingen: opgenomen voor de aankoopsprijs, respectievelijk voor de nominale waarde, verminderd met de gedane afschrijvingen; D. De roerende lichamelijke zaken naar de aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; E. Eigen ingekochte aandelen: opgenomen voor de nominale waarde; F. De vorderingen op naam: naar het nominale bedrag, vermin derd met de gedane afschrijvingen. 's-Gravenhage, 7 maart 1960 De Directie H. C. J. Kouwenhoven Th. M. F. Vos ’s-Gravenhage, 14 maart 1960 De Raad van Commissarissen A. T. Staal J. C. C. van Till L. B. J. Vermeulen G. E. v. d. Werff C. R. C. Wijckerheld Bisdom 's-Gravenhage, 10 maart 1960 Accountants: De Haan, Stol Co. A. S. van Nierop Jos. Janssens J. K. Schellenbach M. J. Bos H. J. M. Loeff 14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 15