ACTIEF BALANS N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM PER 31 DECEMBER 1959 PASSIEF rf |F |f M WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 1959 Huizen en terreinen Dochter-maatschappijen-nieuwbouw 24.692.271 3.045.000 Afschrijving tot en met 31 december 1959 Huizen in aanbouw Bouw in combinatie met derden Grootboek voor Woningverbetering Inventaris en meubilair Werktuigen en gereedschappen Materialen Aandelen in en vorderingen op andere ondernemingen Debiteuren Hypotheken u/g Huren, nog te ontvangen Rijksbijdrage, nog te ontvangen Transitorische posten Interest, nog te ontvangen Uitkering dochter-maatschappijen-nieuwbouw, nog te ontvangen Eigen ingekochte aandelen Kas en kassiers Effecten 27.737.271 44 2.725.000 ff 1 1 1 175.727 1 21.451 1.025 85.815 66.634 152.555 71 82 97 67 90 20.400 993.009 44 146.583 14 25.012.271 44 1.911.126 13 1.204.529 92 360.564 3 666.866 17 503.212 07 1.159.992 58 30.818.565 31 Kapitaal Gewone aandelen Onuitgegeven gewone aandelen Preferente winstdelende aandelen Onuitgegeven preferente winstdelende aandelen Statutaire reserve Extra reserve Reserve voor diverse doeleinden en belastingen Reserve voor huurblokkering Hypotheken o/g 3^°/o obligatielening 1943 3%% schuldbekentenis Vooruitontvangen koopsommen Crediteuren Rekening-courant dochter-maatschappijen Rekening-courant dochter-maatschappij en-nieuwbouw Waarborgsommen Interest, nog verschuldigd Grond-, straat- e. a. lasten Huren, vooruit ontvangen Transitorische posten Coupons van obligaties Dividenden, onopgevraagd Uitgelote en aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen Amortisatiefonds Dividend en tantièmes 10.000.000 7.400.000 2.600.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 858.782 57 1.050.000 1.908.782 57 2.403.695 73 256.654 66 17.617.310 750.000 575.000 18.942.310 505.130 37.506 62 II 40.710 91 II 3.625 76 II 12.700 82 II 190.653 27 II 57.342 43 II 107.735 51 II 61.484 59 511.759 91 210 3.755 99 7.862 50 11.828 49 1.864 70 99.110 67 II 577.428 58 678.403 95 30.818.565 31 Exploitatiekosten huizen 979.993 43 Rente van hypotheken o/g 690.048 07 Rente van 3%%> obligatielening 1943 26.687 50 Rente van 3%°/o schuldbekentenis 20.941 66 Algemene onkosten en salarissen 368.329 75 Pensioenpremie 32.232 24 Bruto winst 1.734.978 45 Te bestemmen als volgt Afschrijving huizen en terreinen 325.000 Afschrijving inventaris en meubilair 23.819 84 Afschrijving werktuigen en gereedschappen 6.500 85 Afschrijving hypotheekkosten 6.917 40 Afschrijving hypotheken u/g 20.487 50 Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 600.930 09 Netto winst 751.322 77 3.853.211 10 Huren 3.207.204 45 Rijksbijdrage 8.029 36 Interest 22.299 13 Uitkering dochter-maatschappij en-nieuwbouw 152.555 Dividend deelnemingen in andere ondernemingen 87.131 50 Dividend eigen ingekochte aandelen 2.652 Winst op verkoop huizen en terreinen 313.792 03 Diverse baten 55.097 63 Aflossingen hypotheken u/g (afgeschreven) 4.450 3.853.211 10 Gecontroleerd en akkoord bevonden ’s-Gravenhage, 10 maart 1960, DE HAAN, STOL CO., Accountants te 's-Gravenhage. 's-GRAVENHAGE, 7 maart 1960. De Directie H. C. J. KOUWENHOVEN Th. M. F. VOS 's-GRAVENHAGE, 14 maart 1960. De Raad van Commissarissen A. S. van Nierop Jos. Janssens J. K. Schellenbach M. J. Bos H. J. M. Loeff A. T. Staal J. C. C. van Till L. B. J. Vermeulen G. E. van der Werff C. R. C. Wijckerheld Bisdom

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 14