INTEREST Onder deze rekening zijn opgenomen de renten van de kasgeldleningen, van de belegde kasgelden en de ontvangen rente van de afgeschreven hypothecaire leningen u/g. UITKERING DOCHTER-MAATSCHAPPIJEN-NIEUWBOUW Deze rekening geeft aan de uit te keren winst ad 152.555.De volgens de statuten van deze maatschappijen toe te voegen reserves bedragen 16.953,75, terwijl 25.550. werd gereserveerd als reserve voor diverse doeleinden en belastingen. DIVIDEND DEELNEMINGEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Betreft het te ontvangen dividend over 1959 van de N.V. „Gebam”, de N.V. „Makelaars kantoor Gemako" en de Bouw- en Exploitatiemaatschappij „Mercatorplein” N.V., als mede het ontvangen dividend over 1958 op de aandelen Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V. Voor de toewijding, waarmede zowel het administratief als technisch personeel zijn taak heeft verricht, zijn wij zeer erkentelijk. 's-Gravenhage, 7 maart 1960 De Directie H. C. J. KOUWENHOVEN Th. M. F. VOS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 13