van Commissarissen wordt aanvaard, zal extra beschikbaar komen voor het amorti- satiefonds een bedrag ad 66.667.Ten aanzien van beide hiervoor genoemde bedragen verwijzen wij naar de desbetreffende mededeling op pagina 15. OBLIGATIELENING Ten laste van onze vennootschap staan uit 750.000.3V2% obligaties in stukken van 1.000.coupon 1 april - 1 oktober, uitloting 50.000.per jaar. Per 4 december 1959 heeft de zestiende uitloting van 50.000.plaatsgehad, betaal baar per 1 april 1960. HYPOTHEKEN o/g Het totaal van de te onzen laste en ten laste van de dochter-maatschappijen-nieuwbouw lopende hypothecaire leningen vermeerderde met 2.541.500.en verminderde door periodieke en gehele aflossingen met 396.130. Bij afloop van een aantal hypothecaire leningen tot een gezamenlijk bedrag ad 3.638.400.werden deze tegen een hogere rente variërend van 41/2% tot 43/4°/o ver lengd. ONBELASTE EIGENDOMMEN De geschatte waarde van de onbelaste percelen, inclusief die van de dochter-maat- schappijen-nieuwbouw en het onbelaste gedeelte van de huizen in aanbouw voor eigen exploitatie bedraagt 2.610.000. STATUTAIRE RESERVE De in artikel 48 van de statuten genoemde reserve bedraagt 858.782,57. Deze is gevormd uit de winst van voorgaande jaren, waarbij is gevoegd 75.132,28, uit de winst over 1959. De statutaire reserve van de dochter-maatschappijen-nieuwbouw bedraagt 94.958,43. HUREN EN RIJKSBIJDRAGEN In 1959 is aan huren en Rijksbijdragen ontvangen 3.661.510,13, inclusief de huren en Rijksbijdragen van onze dochter-maatschappijen-nieuwbouw. Van de ontvangen huren is een bedrag ad 105.756.gestort op het Grootboek voor Woningverbetering. In verband met de voorgenomen opheffing van het Grootboek voor Woningverbetering vond geen toevoeging aan de rekening Reserve voor Huurblokkering plaats.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 12