N.V. Hofzicht De storting op de deelname in deze door een combinatie van Haagse Bouw ondernemers opgerichte vennootschap, ten doel hebbend het stichten van particuliere woningbouw in het uitbreidingsplan „Mariahoeve" te 's-Gravenhage, bedraagt 40.000.welk bedrag onder deze rekening is opgenomen. Andere Deelnemingen De deelname in diverse andere maatschappijen dan de genoemde werd tot op 2. afgeschreven ten laste van de rekening Reserve voor diverse doeleinden en be lastingen. HUIZEN EN TERREINEN Het huizenbezit van onze vennootschap en dat van de dochter-maatschappijen-nieuw- bouw bestaat per 31 december 1959: te 's-Gravenhage e.o. uit 967 percelen met een boekwaarde van 20.070.000. te Rotterdam 375 7.670.000. te Delft 192 1.470.000. te Amsterdam 13 in andere Gemeenten 56 1.145.000.— Voorts hebben wij via de Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V. en de Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Mercatorplein” N.V. interesse bij panden te Amsterdam. Alle percelen zijn gebouwd op eigen grond, met uitzondering van 25 percelen te 's-Gravenhage en 9 percelen te Amsterdam, welke op erfpachtsgrond zijn gebouwd. KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15.000.000.verdeeld in 5.000.000.pre ferente winstdelende aandelen en 10.000.000.gewone aandelen. Per 31 december 1959 waren hiervan 3.000.000.preferente winstdelende aandelen en 2.600.000.gewone aandelen geplaatst en volgestort. De preferente winstdelende aandelen zijn groot 500.en de gewone aandelen zijn groot 200.Onderaandelen van de gewone aandelen zijn verdeeld in coupures van 100.50.en 20.Alle aandelen luiden aan toonder. AMORTISATIEBEWIJZEN Op 31 december 1959 waren in totaal nog in omloop 10.623 amortisatiebewijzen. Uit de winst over 1959 is conform artikel 46 van de statuten een bedrag van 99.047,62 beschikbaar voor het amortisatiefonds. Indien het voorstel van de Directie en de Raad rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr 365.000.- rr rr

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 11