HANDEL Behoudens de hierboven genoemde verkopen van nieuwgebouwde percelen werden uit bestaand bezit in de loop van dit boekjaar verkocht: 1 perceel te 's-Gravenhage, 6 percelen te Rotterdam, 1 perceel te Leiden en 1 perceel te Amsterdam. Aangekocht werden: 11 percelen te Schiebroek, 1 bedrijfspand te Zwijndrecht en 4 percelen te Amsterdam. DOCHTER-MAATSCHAPPIJEN - NIEUWBOUW Deze zijn de in verband met artikel 10 van de Wet^ ojj de Belastingherziening 1950 opgerichte Maatschappijen, t.w. de N.V. „Genibo", N.V. „Nibomij", N.V. „Nibomij 11" en N.V. „Nibomij III”. Het geplaatste kapitaal van de N.V. „Genibo” werd in verband met de uitbreiding van de bezittingen in november 1959 verhoogd met 250.000. tot 2.000.000.De bezittingen van deze maatschappijen bestaan uitsluitend uit na 1945 gebouwde onroerende goederen. De gecombineerde balans en winst- en verliesrekening van deze dochtermaatschap pijen, alsmede de gecombineerde balans van onze vennootschap met die van deze dochtermaatschappijen, zijn aan dit verslag toegevoegd. DEELNEMINGEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN N.V. „Gebam” Het nominale aandelenkapitaal, groot 100.000.is na afschrijving opgenomen voor N.V. „Makelaarskantoor Gemako” Het nominale aandelenkapitaal, groot 25.000.is na afschrijving opgenomen voor 1.—. Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V. Aan het eind van het boekjaar bestaat ons belang bij de Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V. uit 297.100.aandelen, 97% van het geplaatste kapitaal), 95 oprichtersbewijzen en 4596 bewijzen van deelgerechtigdheid. In totaal staan uit 100 oprichtersbewijzen en 4956 bewijzen van deelgerechtigdheid. Dit bezit is onder het actief in onze balans opgenomen voor 297.100.zijnde de nominale waarde van de in ons bezit zijnde aandelen. Bouw- en Exploitatiemaatschappij „Mercatorplein” N.V. De deelname in deze maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen bedraagt 141.000.welk bedrag onder deze rekening is opgenomen. 1.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1959 | | pagina 10