BOEKJAAR 1957 totaal 3.524.279.De huurverhoging van de daarvoor krachtens de wettelijke bepa lingen in aanmerking komende panden bedraagt ƒ501.807.inclusief het op het Groot boek Woningverbetering te storten bedrag ad 182.245.De toename der huren door het in exploitatie nemen van nieuwgebouwd bezit, verminderd met de huuropbrengst van verkochte panden, bedraagt 179.967.In totaal nam de huuropbrengst derhalve toe met 681.774.Dit jaar zijn de onderhoudskosten wederom aanmerkelijk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, hetgeen zijn oorzaak vindt in een uitbreiding van onder houdswerken en een wijziging in de bewerking van het schilderen der percelen welke kostbaarder is, doch waardoor een langduriger instandhouding van het schilderwerk wordt bevorderd. NIEUWBOUW De bouw van een winkelcomplex, bestaande uit 15 winkels, 63 woningen en een kantoor- en bedrijfsruimte ter grootte van 1.275 m2, gelegen in het nieuwe winkelcentrum aan het Hendrik Ravesteijnplein te Rijswijk, kwam aan het eind van dit jaar nagenoeg gereed en werd voor het grootste gedeelte door de huurders betrokken. Voorts werd de bouw voltooid van 33 flatwoningen, 12 herenhuizen, 3 winkels en 10 garages. Hiervan werden overeenkomstig de opzet 24 flatwoningen, 11 herenhuizen en 5 garages verkocht en 9 flatwoningen, 1 herenhuis, 3 winkels en 5 garages in eigen exploitatie gehouden. Een aanvang werd gemaakt met de bouw van 12 flatwoningen en 8 herenhuizen te Rotterdam, 48 herenhuizen te Rijswijk, 12 herenhuizen te Delft en 4 herenhuizen te 's-Gravenhage. De bouwobjecten, waaraan wij in het voorgaand jaar in combinatie met derden deel namen, werden voor het grootste gedeelte voltooid en verkocht. Bovendien werd door ons tezamen met derden aangevangen met de bouw van 68 woningen en 14 garages te Rijswijk en Voorburg. Van de in combinatie gebouwde objecten werden 7 woningen en 4 bedrijfsruimten te Rijswijk en 3 flatwoningen te 's-Gravenhage in eigendom gehouden. Hiermede is onze bouwactiviteit sedert 1945 gestegen tot 1629 woningen en 88 bedrijfs panden. In voorbereiding zijn nog plannen voor het stichten van een bedrijfsgebouw in het Industrieschap de Plaspoelpolder te Rijswijk, de bouw van 24 flatwoningen voor eigen exploitatie te Delft en een aantal eengezinswoningen te 's-Hertogenbosch. HANDEL In de loop van dit boekjaar werden verkocht 1 perceel te 's-Gravenhage, 3 percelen 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 9