VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER HET E Hiermede hebben wij de eer U ingevolge het voorgeschrevene in artikel 42 der statuten het verslag alsmede de balans, winst- en verliesrekening met de bijbehorende toelichting over het boekjaar 1957 aan te bieden. PERSONALIA In de Algemene Vergadering van 29 april 1957 werd de Heer A. T. Staal tot Commissaris gekozen ter voorziening in de vacature, ontstaan door het aftreden van de Heer B. van Haersma Buma. Per 1 oktober 1957 werd aan de Heer J. H. de Lange in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend als Directeur van ons Bijkantoor Rotterdam. Wij zijn de Heer de Lange erkentelijk voor de wijze, waarop hij gedurende bijna 30 jaren dit bijkantoor heeft beheerd en voor de ijver en plichtsbetrachting, waar mede hij de belangen van onze vennootschap in Rotterdam heeft gediend. Wij hopen, dat hij nog lang van zijn welverdiende rust zal mogen genieten. De Heer Th. P. Vos, die reeds meerdere jaren als procuratiehouder te Rotterdam werkzaam is, werd benoemd tot Directeur van dit bijkantoor. ALGEMEEN Op 26 juli 1957 is van kracht geworden de gewijzigde Huurwet, waarbij de huren van een groot aantal woningen met 25 werden verhoogd onder verplichting tot storting van de helft der huurverhoging op het Grootboek Woningverbetering. Hoewel een belangrijke verhoging op de huren van de onder de bepalingen van de Huurwet vallende woningen werd toegepast, is door deze huuraanpassing de economische huurprijs nog niet bereikt. Bovendien valt het alleszins te betreuren, dat de bezwarende bepaling van de storting van de helft der huurverhoging op het Grootboek Woningverbetering is ingevoerd. In ons voorgaande verslag hebben wij de aandacht gevestigd op de schaarste op de kapitaalmarkt, waardoor gelden onder hypothecair verband moeilijk te verkrijgen waren j en de rente aanzienlijk was aangetrokken. Hoewel de rente zich thans enigszins in dalende richting beweegt, is het zeer de vraag of een belangrijke daling voorshands te verwachten valt. EXPLOITATIE De huuropbrengst onzer onroerende goederen, inclusief die der dochter-maatschappijen- nieuwbouw en de te ontvangen Rijksbijdrage, beloopt aan het einde van het jaar in

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 8