ZEVEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR Aan de Aandeelhouders van de N.V. Gemeenschappelijk Eigendom ij deze hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het afgelopen boekjaar. In de algemene vergadering van aandeelhouders op 29 april 1957 werd de Heer Mr. H. J. M. Loeff als commissaris herkozen. In de vacature, ontstaan door het aftreden van de Heer B. van Haersma Buma, werd voorzien door verkiezing van de heer A. T. Staal, Directeur der N.V. Westlandsche Hypotheekbank. Volgens rooster zijn thans aan de beurt van aftreding de Heren Mr. M. J. Bos en G. E. van der Werff, die terstond herkiesbaar zijn. Met de door de directie opgemaakte en door de accountants, De Haan, Stol Co., na accoordbevinding mede ondertekende balans en winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar kunnen wij ons verenigen; wij stellen U mitsdien voor deze ongewijzigd goed te keuren. De brutowinst over 1957, inclusief die der dochter-maatschappijen-nieuwbouw, bedraagt 1.478.494.40 (v.j. 1.376.512.83). Na afschrijving van ƒ481.476.39 en reservering voor diverse doeleinden en belastingen van ƒ300.721.76 resteert als netto-winst ƒ696.296.25. Dit bedrag verdelende conform art. 46 der statuten, wordt aan het statutair reservefonds 69.629.63 toegevoegd en kan een dividend van 5.8 of 29.per preferent winst- delend aandeel van 500.en een dividend van 12 of 24.per gewoon aandeel van 200.worden uitgekeerd, onder aftrek van de dividendbelasting ad 15%. Voor de preferente winstdelende aandelen resteert een onverdeeld dividendsaldo van ƒ2.436.12. Voor houders van amortisatiebewijzen komt alsdan beschikbaar 86.666.65 en voor tantièmes directie en commissarissen 51.999.98. Van de dochter-maatschappijen worden geen emolumenten genoten. Ten aanzien van het voor houders van amortisatiebewijzen beschikbare gedeelte van de overwinst verwijzen wij U naar de in dit verslag op pagina 15 opgenomen mededeling, houdende de regelen voor de verdeling, zoals vastgesteld bij besluit van 1 juni 1957. Na goedkeuring van de jaarstukken zal het dividendbewijs no. 20 der preferente winst delende aandelen en het dividendbewijs no. 19 der gewone aandelen per 5 mei 1958 betaalbaar zijn. Van genoemde datum af zullen tegen inlevering van de betreffende talons zowel voor de preferente winstdelende- als voor de gewone aandelen nieuwe dividendbladen worden uitgereikt. De inlevering dient te geschieden te 's Gravenhage bij de Amster- damsche Bank N.V., Bankierskantoor M. de Jong en Zoon of de Fa. Landry en van Till; te Amsterdam bij de Amsterdamsche Bank N.V. of bij Van der Werff en Hubrecht N.V. Verleent U, conform ons advies, Uw goedkeuring aan de balans en winst- en verlies rekening, dan zijn daarmede ingevolge art. 43 der statuten tevens de Directie, de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen gedéchargeerd voor het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het boekjaar 1957. Gaarne spreekt de Raad van Commissarissen op deze plaats zijn dank uit voor de wijze, waarop de Directie in het afgelopen boekjaar de belangen der vennootschap heeft behartigd. 's-GRAVENHAGE, 31 maart 1958. Namens de Raad van Commissarissen A. S. VAN NIEROP, President-Commissaris

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 7