GECOMBINEERDE BALANS N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM EN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN NIEUWBOUW PER 31 DEC EMBER 1957 M rf t rf t WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 1957 ACTIEF PASSIEF Huizen en terreinen Huizen in aanbouw Afschrijving t/m 31 december 1957 Bouw in combinatie met derden Inschr. Grootboek v/d Wederopbouw Inventaris en meubilair Werktuigen en gereedschappen Materialen Aandelen in- en vorderingen op andere ondernemingen Nog te ontvangen koopsommen Debiteuren Nog te ontvangen Premieregeling 1953 Hypotheken u/g Huren, nog te ontvangen Rijksbijdragen Transitorische posten Interest, nog te ontvangen Pensioenpremie ten laste van 1958 Effecten Eigen ingekochte aandelen Kas en kassiers Schatkistbiljetten Exploitatiekosten huizen Rente van hypotheken o/g Rente van 3% obligatielening 1943 Rente van 3^ schuldbekentenis Algemene onkosten en salarissen Pensioenpremie Bruto winst Te bestemmen al? volgt Reserve voor diverse doeleinden en belastingen N.V. „Nibomij III" Afschrijving huizen dochter-maatschappijen-nieuwbouw Statutaire reserve dochter-maatschappijen-nieuwbouw Afschrijving huizen en terreinen Afschrijving inventaris en meubilair Afschrijving werktuigen en gereedschappen Afschrijving hypotheekkosten Afschrijving hypotheken u/g Dotatie Stichting „Pensioenfonds Gemeenschappelijk Eigendom” Res. voor div. doeleinden en belastingen Netto winst 1957 1956 1957 1956 26.592.752.93 Kapitaal II 3.353.772.52 Gewone aandelen 10.000.000.— Onuitgegeven gewone aandelen 7.400.000.— 29.946.525.45 2.600.000 2.600.000 rr 2.242.985.82 Preferente winstdelende aandelen 5.000.000.— 27.703.539 63 25.232.436 47 Onuitgegeven preferente winstdelende aandelen 2.000.000 641.074.58 3.000.000 3.000.000 ii 243.450. Statutaire reserve 770.670.02 884.524 58 tr 2.093.571 43 '1 Extra reserve 1.050.000.— f 1.— tl 1.820.670 02 1.739.009 23 ii 1.- Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 1.985.238 33 1.729.262 79 ii 1. Reserve voor huurblokkering 75.387 60 3 tl 3 A Hypotheken o/g 18.128.415.— 3% obligatielening 1943 850.000.— 746.470 46 548.395 39 3% schuldbekentenis 655.000.— 124.538.88 19.633.415 18.224.712 ii 155.016.72 Vooruitontvangen koopsommen 552.050.— 62.817.— Crediteuren 56.894.06 ii 1 Waarborgsommen 13.060.32 45.718.30 Interest, nog verschuldigd 159.412.84 9.454.97 Grond-, straat- e.a. lasten 31.303.15 55.040.29 Huren, vooruit ontvangen 100.296.50 ii 40.521.73 Transitorische posten 57.115.46 ii 8.835.15 970.132 33 2.228.325 04 1, 501.944 04 492.318 84 Coupons van obligaties 52.50 II 24.360 Dividenden, onopgevraagd 6.156.79 20.100 20.300 Uitgelote en aflosbaar gestelde 473.886.57 amortisatiebewijzen 9.562.50 tt 397.308.32 15.771 79 20.156 90 ii 871.194 89 1.709.397 16 Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen 2.436.12 Amortisatiebewijzen 86.725.43 Dividend en tantièmes 537.999.98 627.161 53 rr 579.316 33 30.727.776 60 30.120.782 29 30.727.776 60 30.120.782 29 5.860.— rr 26.321.38 rr 12.031.16 rr 300.000.— 21.130.92 rr 22.972.20 rr 24.262.23 ii 1.500.— 67.398.50 ii 300.721.76 696.296.25 1957 1956 1.018.553 12 656.674 94 30.187 50 23.741 66 339.025 36 33.553 14 1.478.494 40 894.417 557.488 31.937 25.141 328.777 33.171 1.376.512 43 87 50 66 82 02 83 Huren Rijksbijdragen Interest Dividend deelnemingen in andere ondernemingen Dividend eigen ingekochte aandelen Winst op verkoop huizen en terreinen Diverse baten Aflossingen hypotheken u/g (afgeschreven) 3.580.230 12 3.247.447 13 Gecontroleerd en accoord bevonden. 's-GRAVENHAGE, 27 maart 1958. DE HAAN, STOL Co., Accountants te ’s-Gravenhage. 1957 2.979.86204 27.734 53 62.246 63 49.830 2.233 387.523 52 70.500 40 300 3.580.230 12 1956 2.641.130 68 31.793 84 34.493 69 49.267 50 2.030 459.916 59 28.614 i 83 200 3.247.447 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 17