Aan de Raad van Commissarissen der N.V. Gemeenschappelijk Eigendom Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen, 's-Gravenhage. Mededeling betreffende Amortisatiebewijzen Weledele Heren, Op grond van de in Uw opdracht uitgevoerde controle van de boekhouding Uwer vennoot schap en die der dochter-maatschappijen-nieuwbouw N.V. „Genibo", N.V. „Nibomij”, N.V. „Nibomij II" en N.V. „Nibomij III” over het jaar 1957, verklaren wij, dat de balans per 31 december 1957 en de winst- en verliesrekening over het jaar 1957, sluitende met een bruto-winst van 1.478.494.40, een juist beeld geven van de financiële positie per de balans datum, resp. van de in het boekjaar behaalde resultaten. 's-Gravenhage, 27 maart 1958 Hoogachtend, DE HAAN, STOL Co. Accountants Zoals bij circulaire van 11 juni 1957 aan houders van amortisatiebewijzen reeds is medegedeeld, heeft de Raad van Commissarissen met toepassing van artikel 46 der statuten, per 1 juni 1957 de navolgende regelen vastgesteld voor de verdeling van het voor houders van amortisatie bewijzen beschikbare gedeelte der overwinst: Het Bestuur der vennootschap vormt een amortisatiefonds, waarin de voor houders van amortisatiebewijzen beschikbaar komende bedragen jaarlijks na de goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening worden overgeschreven. Telkens wanneer een bedrag van tenminste 5.000,in het fonds aanwezig is, zal het Bestuur binnen 14 dagen na het houden der Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin deze stukken zijn goedgekeurd, een inschrijving tot inkoop doen houden. De toewijzing geschiedt, voorzover het fonds dit toelaat zodanig, dat voor inkoop allereerst in aanmerking komen alle bewijzen, welke tegen de laagste prijs zijn aangeboden. Is het fonds niet voldoende voor inkoop van alle tegen de laagste prijs aangeboden bewijzen, dan worden deze door het Bestuur bij loting aangewezen. Laat het fonds inkoop van meerdere bewijzen toe, dan komen daarvoor in aanmerking de voor de daarop volgende hogere prijs aangeboden bewijzen of een gedeelte daarvan enz., met dien verstande, dat slechts zoveel bewijzen zullen worden ingekocht, dat uit het fonds voor alle ingekochte bewijzen dezelfde prijs kan worden betaald n.1. die van het hoogste nog in aan merking komend aanbod. Het Bestuur der vennootschap zal, wanneer het slechts een gedeelte van de inschrijvingen van het hoogste nog in aanmerking komend aanbod kan inkopen, dit gedeelte bij loting aanwijzen. Een eventueel saldo wordt naar nieuwe rekening overgebracht. Kunnen uit het fonds meer bewijzen worden ingekocht dan aangeboden zijn of zijn geen aanbiedingen ontvangen, dan kan het Bestuur besluiten uit de beschikbare middelen ter beurze bewijzen in te kopen. Commissarissen reserveren zich het recht deze regelen binnen het kader der statuten te wijzigen, hetgeen alsdan zal worden gepubliceerd. Thans staan nog uit 12.597 amortisatiebewijzen. HET BESTUUR

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 16