TOELICHTING als bedoeld bij artikel 42 van het Wetboek van Koophandel De onroerende en roerende zaken der vennootschap zijn gewaar deerd naar de volgende maatstaf A. Onroerende zaken. I. De percelen in het bezit der vennootschap op 31 december 1937: naar een per 31 december 1937 plaatsgehad hebbende hertaxatie; IX. De percelen aangekocht of gesticht na 31 december 1937 op het bedrag van de koopprijs, vermeerderd met de kosten; III. De huizen in aanbouw: op de koopprijs van de grond, ver meerderd met de tot en met 31 december 1957 in de nieuw bouw geïnvesteerde bedragen; B. Dochter-maatschappijen-nieuwbouw: opgenomen voor de nomi nale bedragen. Op het totaal der aldus verkregen bedragen onder A -j- B is 2.100.000 afgeschreven; C. Aandelen in- en vorderingen op andere Ondernemingen opgenomen voor de aankoopprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; D. De roerende lichamelijke zaken naar de aanschaffingsprijs, verminderd met de gedane afschrijvingen; E. Eigen ingekochte aandelenopgenomen voor de nominale waarde F. De vorderingen op naam naar het nominale bedrag, ver minderd met de gedane afschrijvingen. 's-Gravenhage, 24 maart 1958 De Directie H. C. J. Kouwenhoven Th. M. F. Vos De Raad van Commissarissen A. S. van Nierop Jos Janssens J. K. Schellenbach M. J. Bos H. J. M. Loeff 's-Gravenhage, 27 maart 1958 's-Gravenhage, 31 maart 1958 A. T. Staal J. C. C. van Till L. B. J. Vermeulen G. E. v. d. Werff C. R. C. Wijckerheld Bisdom Accountants De Haan, Stol Co. 14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 15