1 I BALANS N.V. GEMEENSCHAPPELIJK EIGENDOM PER 31 DECEMBER 1957 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET JAAR 1957 ACTIEF PASSIEF Huizen en terreinen Huizen in aanbouw Dochter-maatschappijen-nieuwbouw Afschrijving tot en met 31 december 1957 Bouw in combinatie met derden Inschrijvingen Grootboek voor de Wederopbouw Inventaris en meubilair Werktuigen en gereedschappen Materialen Aandelen in- en vorderingen op andere ondernem Nog te ontvangen koopsommen Debiteuren Nog te ontvangen Premieregeling 1953 Hypotheken u/g Huren, nog te ontvangen Rijksbijdrage, nog te ontvangen Transitorische posten Interest, nog te ontvangen Pensioenpremie ten laste van 1958 Uitkering dochter-maatschappijen-nieuwbouw nog te ontvangen ingen Eigen ingekochte aandelen Kas en kassiers Schatkistbiljetten 22.493.219 52 3.155.598 93 2.795.000 28.443.818 2.100.000 45 641.074 58 - 216.450 1 ir 1 n 1 124.538 88 155.016 72 62.817 ii 45.718 30 494 26 47.174 67 40.285 48 ii 8.835 15 108.000 473.886 57 - 397.308 32 Kapitaal Gewone aandelen 10.000.000 Onuitgegeven gewone aandelen 7.400.000 Preferente winstdelende aandelen 5.000.000 26.343.818 45 Onuitgegeven preferente winstdelende aandelen 2.000.000 1 Statutaire reserve 708.518 01 857.524 58 Extra reserve 1.050.000 1 Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 1 Reserve voor huurblokkering 3 Hypotheken o/g 16.550.665 746.470 46 3% obligatielening 1943 850.000 3% schuldbekentenis 655.000 Vooruitontvangen koopsommen 552.050 I Crediteuren 56.894 06 Rekening-courant dochter-maatschappijen-nieuwbouw 431.953 61 Waarborgsommen 13.060 32 Interest nog verschuldigd 151.319 87 Grond-, straat- e.a. lasten 31.303 15 Huren, vooruit ontvangen 100.296 50 Transitorische posten 57.115 46 592.881 46 Coupons van obligaties 52 50 20.100 Dividenden, onopgevraagd 6.156 79 Uitgelote en aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen 9.562 50 871.194 89 Onverdeeld dividend preferente winstdelende aandelen 2.436 12 Amortisatiebewijzen 86.725 43 Dividend en tantièmes 537.999 98 29.431.992 84 2.600.000 3.000.000 1.758.518 01 1.905.495 94 75.387 60 18.055.665 1.393.992 97 15.771 79 627.161 53 29.431.992 84 Exploitatiekosten huizen 964.513 60 Huren 2.700.402 108 Rente van hypotheken o/g 583.895 54 Rijksbijdrage 11.691 26 Rente van 3% obligatielening 1943 30.187 50 Interest 58 657 14 Rente van 3^ schuldbekentenis 23.741 66 Uitkering dochter-maatschappijen-nieuwbouw 108.000 Algemene onkosten en salarissen 318.964 10 Dividend deelnemingen in andere ondernemingen 49.830 Pensioenpremie 33.553 14 Dividend eigen ingekochte aandelen 2.233 Bruto winst 1.434.281 86 Winst op verkoop huizen en terreinen 387.523 52 Te bestemmen als volgt Diverse baten 70.500 40 Afschrijving huizen en terreinen 300.000 i Aflossingen hypotheken u/g (afgeschreven) 300 Afschrijving inventaris en meubilair 21.130 92 Afschrijving werktuigen en gereedschappen 22.972 20 Afschrijving hypotheekkosten 24.262 23 Afschrijving hypotheken u/g 1.500 Dotatie Stichting „Pensioenfonds Gern. Eigendom" 67.398 50 Reserve voor diverse doeleinden en belastingen 300.721 76 Netto winst 696.296 25 3.389.137 40 3.389.137 40 A. T. Staal J. C. C. van Till L. B. J. Vermeulen G. E. van der Werff C. R. C. Wijckerheld Bisdom Gecontroleerd en accoord bevonden. 's-GRAVENHAGE, 27 maart 1958. DE HAAN, STOL Co., Accountants te 's-Gravenhage. ’s-GRAVENHAGE, 24 maart 1958. De Directie: H. C. J. Kouwenhoven Th. M. F. Vos 's-GRAVENHAGE, 31 maart 1958. De Raad van Commissarissen: A. S. van Nierop Jos Janssens J. K. Schellenbach M. J. Bos H. J. M. Loeff

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 14