HUREN EN RIJKSBIJDRAGEN In 1957 is aan huren en Rijksbijdragen ontvangen ƒ3.082.984.17, inclusief de huren en Rijksbijdragen onzer dochter-maatschappijen-nieuwbouw. Onder dit bedrag is begrepen 75.387.60 te blokkeren huren, welk bedrag werd overgeboekt naar de Reserve voor Huurblokkering. INTEREST Onder deze rekening zijn opgenomen de renten van de kasgeldleningen, van de belegde kasgelden en van de ingeschreven bedragen in het Grootboek voor de Weder opbouw, de nog te vorderen rente hiervan en de ontvangen rente van de afgeschreven hypothecaire leningen u/g. UITKERING DOCHTER-MAATSCHAPPIJEN -NIEUWBOUW Deze rekening geeft aan de uit te keren winst ad 108.000.De volgens de statuten van deze maatschappijen toe te voegen reserves bedragen 12.031.16. Voor de N.V. „Nibomij IIF' werd gereserveerd 5.860.als reserve voor diverse doel einden en belastingen. DIVIDEND DEELNEMINGEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Betreft het te ontvangen dividend over 1957 van de N.V. „Gebam" en de N.V. „Make laarskantoor Gemako”, alsmede het ontvangen dividend over 1956 van de aandelen Nationale Bank voor Belaste Waarden N.V. Voor de toewijding, waarmede zowel het administratief als technisch personeel zijn taak heeft verricht, zijn wij zeer erkentelijk. 's-Gravenhage, 24 maart 1958 De Directie: H. C. J. KOUWENHOVEN TH. M. F. VOS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 13