groot 200.Onderaandelen van de gewone aandelen zijn verdeeld in coupures van 100.50.en 20.Alle aandelen luiden aan toonder. Van 5 mei 1958 af zullen tegen inlevering van de betreffende talons zowel voor de preferente winstdelende- als voor de gewone aandelen nieuwe dividendbladen worden uitgereikt met de dividendbewijzen 21 t/m 40 en talon. AMORTISATIEBEWIJZEN Op 31 december 1957 waren in totaal nog in omloop 12597 amortisatiebewijzen. Uit de winst over 1957 is conform art. 46 der statuten een bedrag van 86.666,65 beschikbaar voor het amortisatiefonds, ten aanzien waarvan wij verwijzen naar de desbetreffende bijlage. OBLIGATIELENING Ten laste onzer vennootschap staan uit 850.000.3j^ °/o obligaties in stukken van 1.000.coupon 1 april1 oktober, uitloting ƒ50.000.per jaar. Per 3 december 1957 heeft de veertiende uitloting van 50.000.plaatsgehad, betaal baar per 1 april 1958. HYPOTHEKEN o/g Het totaal der te onzen laste en der dochter-maatschappijen-nieuwbouw lopende hypothecaire leningen vermeerderde met 3.151.000.en verminderde door periodieke en gehele aflossingen met 1.652.297. Bij afloop van enige hypothecaire leningen werden deze tegen een aanmerkelijk hoger percentage verlengd, zulks in verband met de algemene rentestijging. ONBELASTE EIGENDOMMEN De geschatte waarde der onbelaste percelen, inclusief die der dochtermaatschappijen- nieuwbouw en het onbelaste gedeelte van de huizen in aanbouw bedraagt 2.545.000. terwijl 112.255.aan Grootboekinschrijvingen onbelast is. STATUTAIRE RESERVE De in art. 48 der statuten genoemde reserve bedraagt 708.518.01. Deze is gevormd uit de winst van voorgaande jaren, waarbij is gevoegd 69.629.63 uit de winst over 1957. De statutaire reserve van de dochtermaatschappijen-nieuwbouw bedraagt ƒ62.152.01.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 12