BOUW- EN EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ „MERCATORPLEIN" N.V. De deelname in deze maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen bedraagt I 101.000.welk bedrag voor de nominale waarde onder deze rekening is opgenomen. DIVERSE DEELNEMINGEN In diverse maatschappijen werd voor een totaal bedrag deelgenomen van 27.000. Deze deelname werd afgeschreven ten laste van de rekening reserve voor diverse doeleinden en belastingen. HUIZEN EN TERREINEN Het huizenbezit onzer vennootschap en het bezit van de dochter-maatschappijen- nieuwbouw bestaat per 31 december 1957: te ’s-Gravenhage e.o. uit 931 percelen met een boekwaarde van 17.050.000.— te Rotterdam 365 7.050.000.— te Delft 185 1.050.000.— te Amsterdam 10 250.000.— in andere Gemeenten 59 1.200.000.— Alle percelen zijn gebouwd op eigen grond, met uitzondering van 25 te 's-Gravenhage en 9 te Amsterdam, welke op erfpachtsgrond zijn gebouwd. INSCHRIJVINGEN GROOTBOEK VOOR DE WEDEROPBOUW Deze rekening geeft aan de verkregen inschrijvingen inzake verwoeste percelen en onteigende gronden, alsmede deelname in met derden aangekochte inschrijvingen, welke worden benut voor herbouw van percelen. Aan uitbetaalde inschrijvingen werd ontvangen een bedrag ad 103.620. KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 15.000.000.verdeeld in ƒ5.000.000.prefe rente winstdelende aandelen en 10.000.000.gewone aandelen. Per 31 december 1957 waren hiervan ƒ3.000.000.preferente winstdelende aandelen en 2.600.000.gewone aandelen geplaatst en volgestort. De preferente winstdelende aandelen zijn groot 500.en de gewone aandelen zijn rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr r r M m rr rr rr rr 9

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Gemeenschappelijk Eigendom | 1957 | | pagina 11