Bestemming van het resultaat Statutaire winstverdelingsregeling Conform artikel 31 lid 4 en 5 van de statuten van FGH Bank N.V., zoals vastgesteld op 29 december 1995 is de winstverdelingsregeling als volgt: RESERVERING Lid 4. Van de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening worden eerst eventuele verliezen aangezuiverd, voor zover die niet op andere wijze zijn gedelgd en worden vervolgens de krachtens de wet voorgeschreven reserves gevormd. Lid 5. De na toepassing van het bepaalde in het vorige lid resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders is eveneens bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing en bestemming tot uitkering van reserves, wettelijke reserves uitgezonderd. VERDELING VAN HET RESULTAAT OVER 1998 Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is het totale resultaat ad 67,8 miljoen toegevoegd aan de overige reserves.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 34