Vennootschappelijke balans Groepsbalans VOORWAARDELIJKE SCHULDEN Aan derden afgegeven garanties Garanties ten behoeve van deelnemingen Aan derden afgegeven garanties: y ten behoeve van Gemeenschappelijk Eigendom B.V./ Transveer B.V. gedekt door contragaranties ONHERROEPELIJKE FACILITEITEN Geaccepteerde offertes en niet-opgenomen faciliteiten 1998 1997 1998 1997 20.892 7.709 2.095 (2.095) 18.114 8.789 1.857 (1.857) 20.892 7.642 18.208 7.642 2.095 (2.095) 1.857 (1.857) AANSPRAKELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN Ten behoeve van een aantal in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen besloten vennootschappen, waarin voor 100% wordt deelgenomen, heeft de vennootschap zich overeenkomstig artikel 403, Titel 9, BW 2, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen van deze deelnemingen voortvloeiende schulden. Voor een overzicht van deze deelnemingen verwijzen wij naar pagina 33. CLAIM MINISTERIE VAN FINANCIËN Terzake in begin jaren tachtig plaatsgevonden verkoop van vennootschappen met een fiscale vervangingsreserve heeft het Ministerie medio 1993 FGH Bank N.V. en andere bij deze verkoop betrokken vennootschappen op grond van onrechtmatig handelen gedagvaard; het Ministerie stelt alle betrokken vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de door de kopers van de bedoelde vennootschappen niet-betaalde belastingen over deze vervangingsreserves. De claim beloopt enige tientallen miljoenen guldens. In december 1996 heeft de rechtbank in een tussenvonnis bepaald, dat het Ministerie van Financiën nader bewijs moet aandragen. De Staat der Nederlanden is in hoger beroep gegaan en heeft haar grieven neergelegd. Wij zien de uitkomst van deze procedure onveranderd met vertrouwen tegemoet.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 27