TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS Stand 1 januari 1998 Mutaties boekjaar: positieve valutakoersverschillen resultaat boekjaar Stand 31 december 1998 De agioreserve is fiscaal erkend. 24 Vennootschappelijke balans Groepsbalans 1997 VREEMDE VALUTA Het totaal aan activa in vreemde valuta bedraagt 91.514 Het totaal aan passiva in vreemde valuta bedraagt 80.440 De risico's zijn grotendeels afgedekt. DERIVATEN Ongewogen kredietequivalent 2.445 Gewogen kredietequivalent 1.093 1997 114.267 81.924 2.445 1.093 De kredietequivalenten geven een indicatie van het kredietrisico, dat gelopen wordt bij het niet-nakomen van de verplichtingen door tegenpartijen. Bij het gewogen kredietequivalent is daarenboven rekening gehouden met de, naar criteria van De Nederlandsche Bank bepaalde, kredietwaardigheid van de tegenpartij. Alle contracten, ter afdekking van renterisico's, zijn afgesloten in het kader van balansbeheer.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 26