Vennootschappelijke balans OVERLOPENDE PASSIVA Hiervan betreft: r groepsmaatschappijen r deelnemingen overig Valutatermijntransacties ter afdekking van risico's: debetsaldo creditsaldo Saldo debet minus credit, opgenomen onder 'Overlopende passiva' VOORZIENINGEN Overig EIGEN VERMOGEN KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 150 miljoen, verdeeld in vijftien miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van f 10,--. Hiervan is 35,795 miljoen geplaatst en gestort. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Stand per 31 december 1998 respectievelijk 1997 GEPLAATST EN GESTORT KAPITAAL Stand per 31 december 1998 respectievelijk 1997 RESERVES Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves 150.000 35.795 74.865 1.421 555.715 ---- 632.001

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 25