TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS Vennootschappelijke balans OVERIGE DEELNEMINGEN Niet opgenomen in de prijscourant van de beurs. Intrinsieke waarde begin boekjaar Mutaties: nieuwe en uitbreiding bestaande deelnemingen terugbetaling kapitaal verkoop van deelnemingen overige mutaties Intrinsieke waarde einde boekjaar In de overige mutaties zijn opgenomen: valutaverschillen, resultaat boekjaar en op deelnemingen getroffen voorzieningen. Alle overige deelnemingen betreffen niet-kredietinstellingen en behoren tot de vaste activa. ONROERENDE ZAKEN EN BEDRIJFSMIDDELEN Onroerende zaken: voor eigen gebruik 19.500 niet voor eigen gebruik 109.025 Bedrijfsmiddelen 4.494 Verloop van de boekwaarde (groepsbalans) Saldo begin boekjaar Aankopen/uitbreidingen Verkopen Afschrijvingen en waardeverminderingen Saldo einde boekjaar Cumulatieve bedragen: aanschafwaarde afschrijvingen en waardeverminderingen Onroerende zaken Bedrijfs middelen Totaal eigen gebruik niet eigen gebruik OVERLOPENDE ACTIVA De contante waarde (tegen respectievelijk 3,475%, 3,870% en 4,575%) van de hieronder opgenomen actieve belastinglatenties bedraagt De nominale waarde bedraagt

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 23