AI GFMEEN FGH Bank N.V. is een groepsmaatschappij van Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, gevestigd te München. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in Afdeling 14 van Titel 9, BW 2; het besluit Jaarrekening Banken; het Besluit modellen Jaarrekening en de aanbevelingen van De Nederlandsche Bank N.V. De jaarrekening van de vennootschap maakt onderdeel uit van de gepubliceerde jaarrekening van Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG te München. Een exemplaar van deze jaarrekening is aldaar verkrijgbaar. Alle bedragen luiden in duizenden guldens, tenzij anders is vermeld. GRONDSLAGEN VOOR CONSOLIDATIE De groepsjaarrekening omvat de cijfers van FGH Bank N.V. en haar dochter- en groepsmaatschappijen met uitzondering van maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel of welke slechts worden gehouden om te vervreemden. Voor als joint ventures aan te merken deelnemingen wordt, indien de joint venture een financiële instelling betreft, proportionele consolidatie toegepast. Andere joint ventures worden als deelneming in de groeps jaarrekening verwerkt. Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen is onder 'Opbrengsten uit effecten en deelnemingen' opgenomen. In de ter vergelijking opgenomen cijfers over het boekjaar 1997 zijn de cijfers van de ultimo 1997 verkochte deelneming FGH Finance N.V. (Cura?ao|, gedeconsolideerd. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTATEN- BEPALING De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna een andere grondslag wordt vermeld. Op de activa zijn de noodzakelijk geachte waardeverminderingen aangebracht. Deze waarde verminderingen worden in het algemeen per post bepaald. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van waardeverminderingen wegens verminderde volwaardigheid. De waardecorrecties voor oninbaarheid van vorderingen worden in het algemeen per post bepaald. Toevoegingen aan en ongedaan- makingen van waardeverminderingen van de post 'Kredieten' zijn verantwoord onder 'Waarde veranderingen van vorderingen' in de winst- en verliesrekening. De bijgehoekte rente en provisie waarbij twijfel bestaat over de inbaarheid, worden niet als resultaat verantwoord. Dit geldt met name voor niet ontvangen rente en provisie berekend over vorderingen waarop een waardevermindering is toegepast. KORTLOPEND OVERHEIDSPAPIER Aandelen, alle onderdeel uitmakende van de handelsportefeuille, worden gewaardeerd tegen marktwaarde per balansdatum. Agio of disagio uit hoofde van waardepapieren en leningen wordt opgenomen onder betreffende vorderingen of schulden en wordt over de resterende looptijd van de desbetreffende posten in de winst- en verliesrekening verwerkt. De deelnemingen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde op basis van de waarderings grondslagen zoals deze hij FGH Bank N.V. worden toegepast. Belangen in niet-geconsolideerde deelnemingen van meer dan 20% worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde. Wijzigingen in de intrinsieke waarde voor zover deze betrekking heeft op behaalde resultaten, worden tezamen met de resultaten bij verkoop van deelnemingen, verantwoord in de post 'Opbrengsten uit effecten en deelnemingen' ONROERENDE ZAKEN EN Onroerende zaken voor eigen gebruik De kantoorgebouwen in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde. De opstallen worden afgeschreven op basis van de vervangingswaarde rekening houdend met de geschatte economische levensduur en de restwaarde. De verandering in de waarde, die het gevolg is van deze waarderings grondslag, wordt ten gunste respectievelijk ten laste van een herwaarderingsreserve gebracht, rekening houdend met belasting- latenties. 17

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 19