Groeps winst en verliesrekening over 1998 |x 1.000] BATEN Rentebaten Rentelasten Rente Opbrengsten uit effecten en deelnemingen Provisiebaten Provisielasten Provisie Overige baten Overig inkomen Totaal baten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Totaal lasten Nettowinst LASTEN Personeels- en andere beheerskosten: personeelskosten andere beheerskosten Bedrijfslasten Waardeveranderingen van vorderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 17