Vennootschappelijke balans per 31 december 1998 na resultaatbestemming 111.000) ACTIVA Kasmiddelen Kortlopend overheidspapier Bankiers Kredieten: kredieten aan de overheid kredieten aan de private sector Aandelen Deelnemingen in groepsmaatschappijen Overige deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa Totaal activa PASSIVA Bankiers Toevertrouwde middelen: spaargelden overige toevertrouwde middelen Schuldbewijzen Overige schulden Overlopende passiva Voorzieningen Kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Overige reserves Eigen vermogen 1998 147.969 170.000 7.305 25.455 7.271.787 7.297.242 9.091 6.185.865 1997 170.859 0 13.876 6.194.956 1.052 2.221 61.443 43.942 3.292 76.279 7.810.745 1.051 23.201 59.945 44.819 11.704 75.929 6.596.340 175 4.006.946 35.795 74.865 1.421 623.563 2.778.132 1.175 5.338.840 4.007.121 0 78.189 192.378 19.281 735.644 35.795 74.865 1.421 555.715 319.858 5.340.015 931 73.869 172.765 21.106 667.796 Totaal passiva 7.810.745 6.596.340 Voorwaardelijke schulden 28.601 26.903 Onherroepelijke faciliteiten 702.826 534.628

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 14