Deze ontwikkeling wordt zichtbaar in bijvoorbeeld Venlo, waar sprake is van een concentratie van transport bedrijven. In Heerenveen wordt ingespeeld op deze trend door de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor grootschalige internationale bedrijven. VINEX MOET ZICH NOG BEWIJZEN Het Rijk heeft in de structuur van de woningmarkt in Nederland altijd gestreefd naar een verantwoorde verhouding tussen huur en koop, te realiseren prijsklassen en dichtheden. Maar zelfs in dit marktsegment manifesteert zich de neiging tot diversificering. De verschillende woongebieden onderscheiden zich bijvoorbeeld in kwalitatief opzicht, waardoor ze voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk zijn. Binnensteden met een historische kern beschikken over andere kwaliteiten dan een nieuwbouwwijk en genieten de voorkeur bij met name alleenstaanden, ouderen en jongeren. De ruimer opgezette buitenwijken blijken een gewild woonklimaat voor gezinnen. Het verschil in type locaties en daarmee in kwaliteit vindt zijn weerslag op de huur-, koop- en grondprijzen. Dit is al zichtbaar bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw is de 'papieren kwaliteit' door de overheid vastgesteld. In de praktijk moet zij zich dan nog bewijzen. Zo wordt de toekomst van de Vinexwijken mogelijk bedreigd door een tegenvallende kwaliteitsbeleving van de bewoners. De concurrentie met de bestaande bouw wordt wellicht op den duur sterker, aangezien er de komende jaren op grote schaal geïnvesteerd wordt in de binnensteden. EINAMflPM De hypothecaire portefeuille van het kembedrijf groeide in het verslagjaar met ruim 20% tot 7.502,2 miljoen. Eind vorig jaar bedroeg deze nog 6.267,2 miljoen. Het brutoresultaat daalde met 5,6 miljoen tot 114,2 miljoen. Deze daling wordt onder meer veroorzaakt door met de overname samenhangende eenmalige kosten 4 miljoen) en de afdracht van pensioenpremie aan het FGH Pensioenfonds 3 miljoen). Het eind 1997 afgestoten belang in FGH Finance N.V. Curasao had daarbij ten opzichte van vorig boekjaar een extra nadelig effect van ruim 12 miljoen op dit resultaat. Het stringente beleid van risico beheersing gekoppeld aan een lage rentestand leidde er toe dat de debiteurenverliezen zeer beperkt bleven. In verband met de prijs ontwikkeling van vastgoed hebben wij binnen het vigerende voorzieningenbeleid uit prudentie- overwegingen besloten aan de voorziening 'Waardeverandering van vorderingen' een bedrag van 9,4 miljoen te doteren. In 1997 was hier nog sprake van een kleine vrijval. Het bedrijfsresultaat voor belastingen kwam hierdoor uit op 104,9 miljoen. Als gevolg van de sterke groei van de portefeuille namen de baten uit afsluitcommissies toe. Aangezien de overige onder 'Rente' opgenomen commissies enigszins achterbleven, nam deze post marginaal toe tot 25,1 miljoen (1997: 24,5 miljoen). De bedrijfslasten beliepen met 46,6 miljoen circa 3,2 miljoen meer dan in het voorgaand boekjaar. Deze toename is grotendeels terug te voeren op de eerdergenoemde eenmalige overnamekosten en het besluit tot afdracht van 3 miljoen pensioenpremie aan het FGH Pensioenfonds. Ook de ver sterking van de personele organisatie en substantiële investeringen op het terrein van de informatievoorziening speelden een kostenverhogende rol. Als gevolg van een hoger bedrijfs resultaat voor belastingen en de overdracht van FGH Finance N.V. Curasao aan AEGON N.V. ultimo het verslagjaar 1997 nam de belastinglast zowel relatief als in absolute termen toe. Voomoemde ontwikkelingen resulteerden in 1998 in een netto resultaat van 67,8 miljoen. Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van de naar risico gewogen activa (BIS-ratio) bedraagt ruim 12%. De eind 1992 ingezette procedure, aangespannen door het Ministerie van Financiën inzake onrechtmatig handelen, kende ook in 1998 weinig voortgang. Wij hebben goede redenen om het eerder uitgesproken vertrouwen in een goede afloop te handhaven. TRFAMIRY In 1998 werd voor 513 miljoen aan vastrentende middelen aangetrokken. De portefeuille vastrentende middelen daalde per saldo met 193 miljoen tot 2,6 miljard. Als gevolg van het feit dat de groei van de hypotheken portefeuille grotendeels in dit segment plaatsvond, steeg het bedrag aan opgenomen middelen met een variabele rente met 1,3 miljard tot 3,9 miljard. Onder het regime van de 'Patronatserklärung' van Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG beweegt onze bank zich meer dan voorheen op de geld- en kapitaalmarkten. De betekenis van de Treasury- activiteiten zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. MEDEWFRKFRS FN ORGANISATIE Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en in onze organisatie vereisen een aanpassing van ons personeels beleid dat, parallel aan onze dienstverlening, steeds meer een kwestie van maatwerk zal moeten zijn. Het gaat daarbij om de afstemming van individuele behoeften van medewerkers met de veranderende eisen van de organisatie. In het verlengde van het bestaande personeelsbeleid, zal het accent de komende jaren dan ook komen te liggen op het benoemen en vastleggen van de voor een optimale bedrijfsvoering benodigde competenties en het zonodig opstellen van individuele programma's gericht op de verdere ontwikkeling daarvan. Het personeelsbestand bedroeg per 31 december 1998 181 medewerkers, waarvan 131 mannen en 50 vrouwen. Eind 1997 hadden we nog 177 medewerkers in dienst.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1998 | | pagina 11