Directieverslag 1992 1992 was voor FGH BANK N.V. het eerste boekjaar onder deze nieuwe vennootschapsnaam, die een logisch gevolg was van de verwerving van de algemene-bankstatus eind 1991. Deze nieuwe status stelde ons in staat onze relaties vanaf 1 januari 1992 additionele financiële diensten aan te bieden als betalingsverkeer, rekeningen courant en diverse vormen van kort-geldbeleggingen, zoals deposito's en call-gelden. Het was mede de algemene-bankstatus die het FGH BANK mogelijk maakte verdere invulling te geven aan het begrip 'de vastgoedbank'. Nederland Het Nederlands bedrijf van FGH BANK had over 1992 een uitstekend jaar, zowel wat betreft de verkoop als het resultaat. Wij publiceerden eerder dit jaar in onze Jaarbeschouwing 1992 onze visie op de Nederlandse vastgoedmarkt. Verenigde Staten Conform onze eerder uitgesproken verwachtingen bracht het verslagjaar geen betere perspectieven voor de Amerikaanse vastgoedmarkt. Ook in 1992 werd het resultaat in negatieve zin beïnvloed door de moeilijkheden op deze markt. De situatie bij ons Amerikaans kredietbedrijf -met name de aanzwellende stroom in te kopen vastgoed- noopte ons ertoe ons te beraden over de toekomst mogelijkheden van onze organisatie aldaar binnen het AEGON-concem. Dit leidde ertoe dat wij aan het eind van het verslagjaar alle aandelen in de Holding FGH North America Ine. overdroegen aan AEGON US Holding Corporation. Wij menen dat mede door deze overdracht de voorwaarden zijn geschapen voor een voorspoedig herstel van de winstgevendheid van de betrokken vennootschappen, zodra het omslagpunt in de Amerikaanse vastgoedmarkt wordt bereikt. FGH BANK N.V. blijft betrokken bij deze activiteiten, door het leveren van management. Gelet op het tijdstip van deze transactie zijn de resultaten van het Amerikaans bedrijf nog verwerkt in de winst- en verliesrekening van FGH BANK N.V. over 1992. Vastgoed De marktwaarde van FGH's vastgoedportefeuille, inclusief die van niet-geconsolideerde deelnemingen, daalde met circa f 96 miljoen tot f 150 miljoen. Deze daling is met name veroorzaakt door de overdracht van FGH North America Ine. en de daaronder ressorterende werkmaatschappijen. Onze minderheidsdeelneming in het project Marina Benalmädena in Spanje, werd gedurende het verslagjaar overgedragen aan een tot het AEGON-concem behorende onderneming. Thesaurie In totaal werd in het verslagjaar ruim f 1.075 miljoen aan middelen met een looptijd langer dan één jaar aangetrokken ten behoeve van nieuwe leningen en herfinanciering. Het overgrote deel bestond uit onderhandse leningen, deels door FGH BANK rechtstreeks en voor het overige door tussenkomst van moedermaatschappij AEGON aangetrokken. Door het verkrijgen van de algemene-bankstatus per 1 januari 1992 heeft de afdeling Thesaurie haar aanbod kunnen verbreden met een aantal kort-geldprodukten. Organisatie en personeel Het verslagjaar stond in het teken van omvangrijke kwaliteitsprogramma's, die in alle geledingen van de organisatie werden uitgevoerd. In 1992 vonden geen substantiële wijzigingen in de organisatorische opzet van het bedrijf plaats. De in 1989 ingezette herstructurering van ons bedrijf in verband met de strategische keuze voor specialisatie, is inmiddels met succes afgerond. De directie is de medewerkers bijzonder erkentelijk voor hun inzet. Deze waardering geldt tevens de Ondernemingsraad, die op opbouwende wijze heeft bijgedragen aan de uitvoering van het beleid. Financiële uitkomsten Het bruto resultaat over 1992 kwam met f 82,4 miljoen lager uit dan 1991 (f 94,9 miljoen). Dit is geheel te wijten aan de tegenvallende uitkomsten van het Amerikaans bedrijf. De resultaten van onze activiteiten in Nederland over 1992 waren beter dan die over 1991. Het netto groepsresultaat lag met f 31,3 miljoen eveneens onder dat van 1991 (f 50,2 miljoen). De toevoeging aan de voorziening voor algemene bedrijfsrisico's (VAR) bedroeg f 20,0 miljoen (1991: f 22,5 miljoen). De periodieke en de éénmalige rentebaten waren met f 552,8 miljoen hoger dan in 1991 (f 543,7 miljoen); de periodieke en éénmalige rentelasten waren eveneens hoger: f 442,2 miljoen in 1992 tegen f 422,1 miljoen in 1991. De provisies, waarin begrepen de opbrengsten uit adviserende diensten, vertoonden een stijging: in 1992 f 3,8 miljoen (1991: f 2,8 miljoen). 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 9