Preadvies van de raad van commissarissen Aan Aandeelhouders Wij hebben -geïnformeerd door Moret Ernst Young Accountants, die verslag hebben gedaan van hun onderzoek en een goedkeurende verklaring hebben afgegeven - de door de directie opgemaakte jaarrekening 1992 goedgekeurd en ten blijke daarvan mede- ondertekend. In deze jaarrekening zijn de geconsolideerde jaarcijfers alsmede de vennootschappelijke balans en resultaten rekening van FGH BANK N.V. opgenomen zoals weergegeven op pagina 10 en volgende van dit jaarverslag. Wij adviseren u de jaarrekening conform de in dit jaarverslag gepresenteerde stukken vast te stellen. Gedurende het verslagjaar hebben commissarissen in -dan wel buiten vergadering regelmatig contacten met de directie onderhouden. Gaarne spreken wij onze waardering uit voor de inzet van directie en medewerkers. Utrecht, 10 maart 1993 Namens de commissarissen H.B. van Wijk, voorzitter

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 8