Bestemming van het resultaat Statutaire winstverdelingsregeling Conform artikel 33 van de statuten van FGH BANK N.V. zoals vastgesteld op 3 december 1991 is de winstverdelingsregeling als volgt: Reservering 1Van de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening worden eerst eventuele verliezen aangezuiverd, voor zover die niet op andere wijze zijn gedelgd, worden vervolgens de krachtens de wet voorgeschreven reserves gevormd, voor zover deze niet op een andere door de raad van commissarissen te bepalen wijze zullen worden gevormd en wordt tenslotte een zodanig bedrag aan de reserves toegevoegd, als de raad van commissarissen zal bepalen. Dividendstelling 2. De na toepassing van het bepaalde in het vorige lid resterende winst wordt in volgorde als volgt verdeeld: a. aan de houders van preferente aandelen A wordt een dividend uitgekeerd van acht procent (8%) van het nominale bedrag van deze aandelen of zoveel minder als de resterende winst toelaat; b. indien de resterende winst een uitkering van acht procent (8%) als hiervoor bedoeld niet toelaat, wordt de voor verdeling vatbare winst in volgende jaren -voordat aan het bepaalde sub a van dit lid toepassing wordt gegeven- eerst aangewend om het tekort in de uitkering aan houders van preferente aandelen A aan te zuiveren; c. aan AEGON N.V., gevestigd te 's-Gravenhage worden uitkeringen gedaan totdat zij in totaal zevenhonderd- tweeduizendnegenenveertig gulden (f 702.049,-) uit hoofde van het bepaalde in dit onderdeel c heeft ontvangen; d. aan houders van preferente aandelen B wordt een dividend uitgekeerd van zeven procent (7%) van het nominale bedrag van deze aandelen of zoveel minder als de alsdan resterende winst toelaat; e. indien de alsdan resterende winst een uitkering van zeven procent (7%) als hiervoor sub d bedoeld niet toelaat, wordt de na toepassing van het bepaalde sub b en c van dit lid resterende, voor verdeling vatbare winst in volgende jaren -voordat aan het bepaalde sub d van dit lid toepassing wordt gegeven- aangewend om het tekort in de uitkering aan houders van preferente aandelen B aan te zuiveren; f. aan AEGON N.V. voomoemd, worden uitkeringen gedaan totdat aan AEGON N.V. het in lid 3 van dit artikel bedoelde bedrag van haar winstrecht volledig is uitgekeerd; g. indien de voor uitkering aan AEGON N.V. beschikbare winst van het desbetreffende boekjaar volledige uitkering van het gehele bedrag van de winstrechten niet toelaat, zal de voor uitkering beschikbare winst geheel aan AEGON N.V. worden uitgekeerd; h. de winst die resteert nadat het bedrag van het onder f van dit lid bedoelde winstrecht volledig is uitgekeerd, wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen naar evenredigheid van de nominale bedragen van deze aandelen. 3. AEGON N.V. heeft recht op uitkering van winst uit hoofde van haar winstrecht als is vermeld -en op de wijze als is bedoeld- in lid 2 sub f van dit artikel, totdat aan haar het volledige bedrag van haar winstrecht -te berekenen op de wijze als is bepaald in lid 4 van dit artikel- is uitgekeerd. 4. Het winstrecht van AEGON N.V. is gelijk aan de uitkomst van de formule (RP RD) minus GU, in welke formule wordt verstaan onder: RP is zevenenveertigmiljoeneenhonderdduizend gulden (f 47.100.000,-). Dit bedrag zal per het einde van ieder kalenderjaar, te beginnen met eenendertig december negentienhonderdzesentachtig, worden verhoogd met acht procent (8%), welke verhoging per de datum van verhoging zal worden gevoegd bij het hiervoor bedoelde bedrag, zodat in volgende jaren de verhoging wordt berekend over het aldus verhoogde bedrag. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde, zal de verhoging per eenendertig december negentienhonderd- zesentachtig niet acht procent (8%) bedragen, maar een fractie van acht procent (8%), waarvan de teller gelijk is aan het aantal dagen dat verstrijkt na vijf juni negentienhonderdzesentachtig tot en met eenendertig december negentienhonderdzesentachtig en de noemer gelijk is aan driehonderdvijfenzestig (365). Bij de berekening van de verhoging wordt een maand op het juiste aantal dagen en het jaar op driehonderdvijfen zestig (365) dagen gesteld. RD is een vergoeding aan AEGON N.V. en Postbank N.V. (die deze vergoeding aan AEGON N.V. heeft overgedragen) wegens rentederving op een geldlening in hoofdsom maximaal groot vierhonderdtien miljoen gulden (f 410.000.000,-), die AEGON N.V. en Postbank N.V., gevestigd te Amsterdam, ieder aan Transveer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Utrecht, hebben verstrekt. De vergoeding bedraagt voor AEGON N.V. en Postbank N.V. (die deze vergoeding aan AEGON N.V. heeft overgedragen) ieder drieënhalf procent (3 l/i%) op jaarbasis over het telkens uitstaande bedrag op haar desbetreffende lening. De vergoeding wordt telkens aan het einde van ieder kalenderjaar, te beginnen met een en dertig december negentienhonderdzesentachtig,

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 28