Accountantsverklaring Wij hebben de jaarrekening 1992 van FGH BANK N.V. gecontroleerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen. Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1992 en van het resultaat over 1992 en ook overigens in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Utrecht, 10 maart 1993 Moiet Ernst Young Accountants

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 27