TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE POSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS Verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke faciliteiten Dit betreft voornamelijk de door relaties geaccepteerde offertes voor hypothecaire kredietverlening. Aansprakelijkheidsverplichtingen Ten behoeve van een aantal in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen besloten vennootschappen, waarin voor 100% wordt deelgenomen, heeft de vennootschap zich overeenkomstig artikel 403, Boek 2 B.W., Titel 9, hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen van deze deelnemingen voortvloeiende schulden. Winstrechten AEGON N.V. De in artikel 33 van de statuten vastgelegde winstrechten hebben geleid tot een preferentie op toekomstige winstuitkeringen tot een bedrag van f 314,8 miljoen per 31 december 1992 (f 264,9 miljoen per 31 december 1991). Dividendrechten preferente aandeelhouders De in artikel 33 van de statuten vastgelegde winstrechten voor preferente aandeelhouders bedragen per 31 december 1992 f 10,8 miljoen. Voorgesteld wordt een preferent dividend tot eenzelfde bedrag uit te keren ten laste van de 'Overige reserves'. Aanzegging claim Ministerie van Financiën Terzake in beginjaren tachtig plaatsgevonden verkoop van vennootschappen met een fiscale vervangingsreserve heeft het Ministerie ultimo 1992 aangekondigd dat zij FGH BANK N.V. op grond van onrechtmatig handelen hoofdelijk aansprakelijk wenst te stellen voor de door de kopers van bedoelde vennootschappen niet betaalde belastingen over deze vervangingsreserves. De potentiële claim beloopt enige tientallen miljoenen guldens. Wij verwachten deze overigens nog niet definitief uitgebrachte claim met succes te kunnen bestrijden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 24