POSTEN TOELICHTING BIJ DE AFZONDERLIJKE VAN DE VENNOOTSCHAPPELIJKE- EN DE GROEPSBALANS (x f 1.000) Vennootschappelijke balans 1992 1991 1992 Groepsbalans 1991 Debiteuren Samenstelling naar zekerheden: Kredieten met hypothecaire zekerheid - op woningen 1.085.281 1.062.801 1.106.465 1.099.281 - op niet woningen 3.493.930 3.124.117 3.506.973 4.230.674 Debiteuren onder garantie van kredietinstellingen 13.361 37.463 13.361 37.463 Overige kredieten 253.268 350.496 1.575.004 285.276 Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 79.779 81.147 86.181 104.050 4.925.619 4.656.024 6.287.984 5.756.744 Hieronder begrepen vorderingen uit het normale bancaire verkeer met deelnemingen 61.928 123.649 0 1.507 Samenstelling naar gemiddelde oorspronkelijke looptijd: Korter dan 2 jaar 458.164 454.777 1.356.106 454.548 Twee jaar en langer 4.467.455 4.201.247 4.931.878 5.302.196 4.925.619 4.656.024 6.287.984 5.756.744 Samenstelling naar bedrijfstakken (in miljoenen): Dienstverlenende bedrijven 585 231 623 286 Financiële instellingen 0 0 1.322 0 Overige vorderingen 4.261 4.344 4.257 5.367 4.846 4.575 6.202 5.653 Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 80 81 86 104 4.926 4.656 6.288 5.757 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen Deelnemingen in groepsmaatschappijen 264.138 263.735 0 0 Vorderingen op groepsmaatschappijen 124.521 95.913 0 0 Andere deelnemingen 76.426 73.025 72.109 90.781 Vorderingen op andere deelnemingen 24.506 26.304 24.506 26.304 489.591 458.977 96.615 117.085

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 19