TOELICHTING Inventaris: De inventaris wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs minus de afschrijvingen; de afschrijving geschiedt lineair op basis van de geschatte economische gebruiksduur. Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen onder 'Crediteuren'. Voorziening algemene bedrijfsrisico's: Deze voorziening heeft betrekking op het algemene risico dat rechtstreeks of door deelnemingen gelopen wordt uit hoofde van kredietverlening en de uitoefening van het overige actieve bankbedrijf. Aan deze voorziening worden voornamelijk bedragen onttrokken terzake van waardeverminderingen van vorderingen. Deze waardecorrecties worden in mindering gebracht op de desbetreffende balansposten. De 'Toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's' ten laste van de winst- en verlies rekening is gebaseerd op de omvang en de samenstelling van de risicodragende activa. Jaarlijks wordt deze toevoeging getoetst aan de onttrekkingen aan de Voorziening algemene bedrijfsrisico's en aan de verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van de risico's. Voorziening latente belastingverplichtingen: De latente verplichtingen ontstaan als gevolg van afwijkende fiscale waardering van activa en passiva en worden berekend op basis van de contante waarde per balansdatum. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt eveneens opgenomen onder 'Crediteuren'. Resultaten bepaling Onder de voorafgaande paragrafen is ten aanzien van een aantal resultatenposten vermeld hoe deze in de jaarrekening worden verwerkt. Baten en lasten worden in het algemeen verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. De interest, waaronder begrepen de resultaten uit interestovereenkomsten en de kredietprovisies, wordt verwerkt in het boekjaar waarop zij betrekking heeft, tenzij zij oninbaar wordt geacht. Éénmalige baten en lasten, verbonden aan de actieve en passieve financiering, worden in het algemeen verantwoord in de winst- en verliesrekening van het jaar waarin de gelden worden uitgezet respectievelijk opgenomen. De overige provisies worden in het algemeen verantwoord in het jaar van ontvangst. De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Bij de berekening van de belastingdruk wordt het bedrag van de 'Toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's' als een last in aanmerking genomen. Een lijst met namen en zetels van deelnemingen is gedeponeerd bij het Handelsregister te Amsterdam. De vennootschappelijke winst- en verliesrekening van FGH BANK N.V. is opgesteld onder toepassing van artikel 402, Boek 2 B.W., Titel 9.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 17