I I I Toelichting Algemeen Grondslagen voor consolidatie Grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling Door de Nederlandsche Bank N.V. is op 13 augustus 1991 vergunning verleend om met ingang van 1 januari 1992 het bedrijf van kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, sub a, van de Wet Toezicht Kredietwezen uit te oefenen. De jaarrekening 1992 is derhalve gebaseerd op de voorschriften en aanbevelingen van de Nederlandsche Bank N.V. bij het model 'jaarrekening van geregistreerde instellingen' zoals dit voor algemene banken geldt. Als gevolg daarvan zijn de ter vergelijking opgenomen cijfers over 1991 aangepast. Ultimo december 1992 is de 100 deelneming van FGH BANK N.V. in FGH North America Ine. overgedragen aan AEGON U.S. Holding Corporation. De resultaten van deze deelneming zijn in de consolidatie betrokken. De groepsjaarrekening omvat de cijfers van FGH BANK N.V. en haar dochter- en groeps maatschappijen. Voor als joint ventures aan te merken deelnemingen wordt, indien de joint venture een financiële instelling betreft, proportionele consolidatie toegepast. Andere joint ventures worden als deelneming in de groepsjaar rekening verwerkt. Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen is onder 'Resultaat deelnemingen' opgenomen. Activa en passiva De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij hierna een andere grondslag wordt vermeld. Op de activa zijn de noodzakelijk geachte waardeverminderingen aangebracht. Deze waardeverminderingen worden, voor zover deze voortkomen uit oninbaarheid van vorderingen, in het algemeen per post bepaald. Agio of disagio uit hoofde van waardepapieren en leningen wordt opgenomen onder respectievelijk 'Debiteuren' en 'Crediteuren' en wordt over de resterende looptijd van de desbetreffende posten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Waardepapieren worden opgenomen tegen de aankoopprijs of de contante waarde bij uitgifte, met uitzondering van obligaties en aandelen in de effectenportefeuille. Spaargelden worden opgenomen inclusief opgelopen rente voor zover rentebijschrijving op de rekening zelf plaatsvindt. De overige overlopende activa en passiva worden opgenomen onder respectievelijk 'Debiteuren' en 'Crediteuren'. Effecten De effecten, alle onderdeel uitmakende van de handels portefeuille, worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De niet ter beurze genoteerde effecten zijn gewaardeerd tegen de geschatte opbrengstwaarde per balansdatum. Omrekening valuta's Aktiva en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen ultimo boekjaar. Posten uit de winst- en verliesrekening in vreemde valuta worden omgerekend tegen een gewogen gemiddelde koers over het boekjaar. De omrekeningsverschillen, voortvloeiende uit het hanteren van zowel koersen ultimo boekjaar als gewogen gemiddelde koersen, worden in het eigen vermogen verwerkt ónder het hoofd 'Reserve koersverschillen'. Valutaresultaten als gevolg van dekkingsverschillen van buitenlandse deelnemingen worden, met inbegrip van de hiermee verband houdende dekkingstransacties, in het eigen vermogen verantwoord onder het hoofd 'Reserve koersverschillen'. Alle overige valuta verschillen worden in het resultaat verantwoord. Deelnemingen De deelnemingen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde op basis van de waarderings grondslagen zoals bij FGH BANK N.V. worden toe gepast. Belangen in niet geconsolideerde deelnemingen van meer dan 20 worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde. Wijzigingen in de intrinsieke waarde voor zover deze betrekking hebben op behaalde resultaten worden tezamen met de resultaten bij verkoop van deelnemingen verantwoord in de post 'Resultaat deelnemingen'. Onroerende goederen en inventaris Onroerende goederen voor eigen gebruik: De kantoorgebouwen in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De opstallen worden lineair afgeschreven gedurende de geschatte gebruiks duur en rekening houdend met een restwaarde. Onroerende goederen niet voor eigen gebruik: Onroerende goederen bestemd voor de verkoop worden gewaardeerd tegen de kosten van aankoop of stichting, verminderd met afschrijvingen of, indien lager, tegen de vermoedelijke opbrengst bij verkoop.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 16