Vennootschappelijke balans per 31 december 1992 (na resultaatbestemming) 1992 1991 Activa Kas en daggeldleningen 69.034 4.015 Bankiers 154.735 166.217 Effecten 56.588 25.201 Vorderingen op of onder garantie van de overheid 337.699 343.029 Debiteuren 4.925.619 4.656.024 Deelnemingen en vorderingen op deelnemingen 489.591 458.977 Onroerende goederen en inventaris 3.733 3.369 10 6.036.999 5.656.832 Passiva Kapitaal -geplaatst en gestort 170.795 170.795 Reserves 437.754 404.368 Eigen vermogen 608.549 575.163 Achtergestelde leningen 192.292 192.292 Aansprakelijk vermogen 800.841 767.455 Waardepapieren en niet-achtergestelde leningen 3.331.445 3.284.510 Spaargelden 10.671 5.963 Deposito's 637.545 513.620 Crediteuren 496.001 472.330 Bankiers 671.014 570.716 Overige opgenomen gelden 88.850 37.960 Overige passiva 632 4.278 6.036.999 5.656.832 Verplichtingen wegens verstrekte borgtochten en garanties 952.811 771.195 Verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke faciliteiten 343.971 226.923

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 12