DIRECTIEVERSLAG 1992 Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen bleef in 1992 met f 4,8 miljoen nagenoeg gelijk aan dat van 1991. De andere baten over 1992 stegen van f 4,9 miljoen in 1991 naar f 5,9 miljoen. De andere lasten stegen van f 10,9 miljoen in 1991 naar f 14,2 miljoen in 1992. De geconsolideerde hypothekenportefeuille en overige uitzettingen bedroeg eind 1992 f 6,3 miljard (1991: f 5,7 miljard). De hypothecaire portefeuille bedroeg eind 1992 f 5,0 miljard. Mede dankzij de winstinhouding kon de vermogens positie verder versterkt worden: het groepsvermogen bedroeg aan het eind van 1992 f 608,5 miljoen tegen f 575,2 miljoen eind 1991. 8 Aan het eind van het verslagjaar werd de vennootschap onverwacht geconfronteerd met een potentiële claim van het Ministerie van Financiën terzake de verkoop, in de eerste helft van de jaren '80, van een aantal vennootschappen met fiscale vervangingsreserves. Deze claim, waarbij het om tientallen miljoenen gaat, wordt door ons uitdrukkelijk betwist. Wij worden daarbij gesteund door de opinies van onze adviseurs. Wij zien een eventuele door het Ministerie in te stellen procedure dan ook met vertrouwen tegemoet. Toekomst Ons beleid blijft gericht op een voortdurende groei van onze kredietportefeuille en andere vastgoed- gelieerde activiteiten,- tevens werken wij constant aan verbetering en uitbreiding van de banden met en dienstverlening aan onze relaties, onder meer door verbreding van ons produktenpakket en selectieve internationalisatie. Wij verwachten dat ons personeelsbestand in 1993 licht zal afnemen. Het investeringsniveau zal nagenoeg gelijk blijven. In 1993 zullen de uitkomsten in de Verenigde Staten niet langer het resultaat beïnvloeden. Wij verwachten voor het lopende boekjaar een aan zienlijke stijging van het resultaat. Utrecht, 10 maart 1993 W.A.J.M. van dei Heijden R.J. Kahlmann Th.L.f. Zitman

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1992 | | pagina 10