Preadvies van de raad van commissarissen Aan aandeelhouders Op grond van het door ons uitgeoefende toezicht en voorgelicht door Van Dien Co, accountants, die verslag van hun onderzoek hebben gedaan en een goedkeurende verklaring hebben afgegeven, hebben wij de jaarrekening 1978 vastgesteld, zoals weergegeven op pagina 48 en 49, alsmede de geconsolideerde jaarcijfers van het financieringsbedrijf en de gecombineerde jaarcijfers van de vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties en bijbehorende toelichtingen, zoals opgenomen op pagina 28 en volgende van dit jaarverslag. Met de door de Raad van Bestuur vastgestelde reserveringen gaan wij accoord. Wij adviseren U de jaarrekening conform de in dit jaarverslag gepresenteerde stukken goed te keuren. Per de datum van de op 25 april 1978 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders werd de volgens rooster aftredende commissaris de Heer Mr. Ph.A.J. Mees opnieuw benoemd. Wegens het bereiken van de gestelde leeftijdgrens zal de Heer Mees per 26 april 1979 deze functie neerleggen. Wij willen hem dankzeggen voor de vele en gewichtige diensten die hij in de bijna 30 jaar als commissaris aan onze vennootschap heeft bewezen. Tevens maakten wij in deze vergadering ons voornemen bekend de Heer E.G. Stijkel, die volgens rooster per de datum van de jaarvergadering 1979 aftredende is, opnieuw te benoemen. In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 1 november 1978 hebben wij medegedeeld voornemens te zijn in de vacature, welke in 1979 ontstaat door aftreden van de Heer Mr. Ph.A.J. Mees, te voorzien door de benoeming van de Heer Mr. J. de Wilde, die zijn functie van voorzitter van de Raad van Bestuur eind april 1979 zal neerleggen. Gaarne willen wij de Heer de Wilde danken voor de voortreffelijke wijze waarop hij gedurende meer dan 25 jaar de belangen van onze vennootschap heeft gediend. Onder zijn dynamische en bezielende leiding heeft de Friesch-Groningsche Hypotheekbank een periode van grote groei doorgemaakt. Het ligt in de bedoeling dat de Heer Mr. J.W. van Dijk, die met ingang van 1 februari 1979 tot lid van de Raad van Bestuur werd benoemd, de Heer de Wilde als voorzitter van dit college gaat opvolgen. Ten gevolge van ernstige ziekte was het de Heer Mr. Ph.C.M. van Campen de laatste zes maanden niet mogelijk zijn functie van voorzitter van onze Raad uit te oefenen. Wij spreken de wens uit dat het hem gegeven mag worden in de nabije toekomst wederom aan onze vergaderingen te kunnen deelnemen. Wij willen besluiten met onze dank te betuigen voor de wijze, waarop de Raad van Bestuur zijn taak in het afgelopen jaar heeft verricht. Ook sluiten wij ons gaarne aan bij de woorden van dank van de Raad van Bestuur aan alle medewerkers. Amsterdam, 13 maart 1979 De Raad van Commissarissen: A.W.J. Caron, wnd. voorzitter

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 9