Kapitaal en reserves Betreft het aandeel van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank nv in het gewone aandelenkapitaal der vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties, voor zover niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, zomede het evenredige aandeel in de open reserves. Kapitaal en reserves bedroegen per 1 januari Bij: ingehouden winst Voorzieningen Voorziening voor pensioenverplichtingen Voorziening voor latente belastingverplichtingen Onderhoudsvoorziening Voorziening voor leegstand 51.035.000 10.055.000 61.090.000 650.000 21.354.000 1.362.000 5.665.000 29.031.000 36.570.000 14.465.000 51.035.000 647.000 18.805.000 1.434.000 5.802.000 26.688.000 De voorziening voor latente belastingverplichtingen betreft verschillen tussen fiscaal en commercieel vermogen, waarbij in voorkomende gevallen rekening wordt gehouden met compensabele verliezen voorzover realisatie daarvan redelijkerwijs te verwachten is, alsmede met fiscale vervangingsreserves. Berekening van deze voorziening geschiedt tegen de contante waarde.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 46