L L f_ f_ f_ f_ Gecombineerde balans 1978 1977 Vastgoed in exploitatie Kosten van aankoop en stichting, verminderd met een in 1937 toegepaste waardevermindering Toegepaste afschrijvingen 322.583.000 17.095.000 285.246.000 13.628.000 305.488.000 271.618.000 De totale waarde van het vastgoed in exploitatie op basis van marktwaarde bedraagt 377.086.000 319.984.000 Vastgoed in ontwikkeling 97.010.000 50.912.000 De waardering van het vastgoed in ontwikkeling geschiedt tegen de kosten, inclusief interest, die aan de betreffende projecten zijn besteed tot het moment van verhuur of verkoop. De interest wordt berekend over het geïnvesteerde bedrag tegen de gemiddelde interestvoet voor hypothecaire leningen. Per project wordt niet hoger gewaardeerd dan de markt waarde van het vastgoed. De op de onderhanden projecten reeds ontvangen koopsommen ten bedrage van 23.152.000 zijn verantwoord onder 'Crediteuren en transitoria'. De lopende verplichtingen met betrekking tot ontwikkelings projecten per balansdatum bedragen 28.356.000.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 44