De in de resultatenrekening opgenomen vennootschapsbelasting is berekend over het saldo dezer rekening, met inachtneming van vrijgestelde winstbestanddelen. De waardering van effectenposities geschiedt zodanig dat per balansdatum geconstateerde niet gerealiseerde koerswinsten, niet, doch zodanige koersverliezen wel in het resultaat tot uitdrukking worden gebracht. Het dividend van niet geconsolideerde deelnemingen wordt verantwoord in het jaar van uitkering. Gecombineerde resultatenrekening Ter aanvulling van de specificatie in de resultaten rekening volgt hieronder de onderverdeling van de posten 'Interestsaldo' en 'Algemene kosten': 1978 1977 Interest-lasten 32.211.000 27.514.000 Interest-baten, inclusief bouwrente 19.191.000 16.427.000 13.020.000 11.087.000 Salarissen en sociale lasten 4.417.000 4.668.000 Overige kosten Vaste beloning van 5.050.000 2.989.000 commissarissen 15.000 10.000 9.482.000 7.667.000 Het aantal commissarissen bedroeg gedurende het gehele boekjaar: zes; vijf der commissarissen waren niet bezoldigd. 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 43