Toelichting Algemeen De deelnemingen worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde. In overeenstemming daarmee wordt in de geconsolideerde resultatenrekening het door de deelnemingen behaalde resultaat verantwoord, alsmede het bedrag dat bij de deelnemingen wordt ingehouden. Zowel de vorderingen uit hoofde van de actieve financiering als de schulden uit hoofde van de passieve financiering worden gewaardeerd op de nominale waarde. Ter dekking van het algemene risico uit hoofde van de kredietverlening is een voorziening als bedoeld in artikel 329 van Boek 2 BW gevormd welke is opgenomen onder 'Crediteuren en transitoria'. De effecten worden gewaardeerd tegen aankoopprijs of lagere beurswaarde. Bij de berekening van het resultaat worden de interest-baten en -lasten, evenals de overige baten en lasten, verantwoord in het jaar, waarop ze betrekking hebben. De éénmalige baten (afsluitcommissie, etc.) en kosten (provisie, etc.) verbonden aan de actieve en passieve financiering, worden verantwoord in de resultatenrekening van het jaar waarin de gelden worden uitgezet resp. opgenomen. De in de resultatenrekening opgenomen vennootschapsbelasting is berekend over het saldo dezer rekening met inachtneming van vrijgestelde winstbestanddelen. De grondslagen van waardering en resultatenbepaling voor de jaarrekening van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank nv zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde jaarrekening. Bij de onderstaande toelichting zijn uitsluitend de cijfers der geconsoli deerde jaarrekening vermeld. Voor de namen en zetels der meerderheidsdeelnemingen wordt verwezen naar de bij het Handelsregister te Amsterdam gedeponeerde lijst. Geconsolideerde resultaten reken i ng Ter aanvulling van de specificatie in de resultatenrekening volgt hieronder de onderverdeling van de post 'Algemene kosten': 1978 1977 Salarissen en sociale lasten 18.369.000 15.866.000 Overige kosten 5.248.000 5.068.000 Vaste beloningen van commissarissen 44.000 44.000 23.661.000 20.978.000 Het aantal commissarissen bedroeg gedurende het gehele boekjaar: zes; geen der commissarissen was onbezoldigd. 30

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 32