Aan de reserve voor algemene risico's werd een bedrag van 10,4 miljoen (in 1977: 9,5 miljoen) toegevoegd. In het vastgoedbedrijf vonden in 1978, in tegenstelling tot vooraf gaande jaren, geen verkopen van grote projecten plaats. Desondanks bleef de gerealiseerde verkoopwinst niet achter bij die van het vorig jaar. Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen, dat in het resultaat verkopen vastgoed over 1977 niet was begrepen de winst ad 4 miljoen, behaald bij de verkoop van een kantoorgebouw. Dit gebouw was ondergebracht in een afzonderlijke B.V. waarvan de aandelen werden verkocht, zodat het verkoopresultaat onder 'opbrengst deelnemingen' diende te worden verantwoord. Het verkoopresultaat over 1978 werd behaald bij de verkoop van nieuwbouwwoningen, enkele kleinere kantooreenheden, alsmede enkele objecten, welke reeds enige jaren in exploitatie waren. Aan de voorziening voor leegstand werd evenals in 1977 4 miljoen toegevoegd. Voor dekking van opgetreden leegstand- verliezen werd aan deze voorziening 4,2 miljoen (in 1977: 5,6 miljoen) onttrokken. Het jaar 1978 gaf een verdere vermindering van leegstaande ruimten te zien, zodat voor de eerstkomende jaren met een daling van het leegstandverlies rekening kan worden gehouden. In het effectenbedrijf werd het gunstige resultaat van 1977 nog enigszins overtroffen. Met name in het eerste kwartaal bewogen de omzetten zich op een hoog niveau. Resumerend kan gesteld worden dat 1978 een zekere mate van consolidatie in de ontwikkeling van de concernresultaten in de afgelopen jaren te zien heeft gegeven. Voor het jaar 1979 verwachten wij geen spectaculaire wijzigingen. Op grond van de huidige situatie op de markten, waarop wij ons bewegen verwachten wij, dat de concernresultaten zich in 1979 ongeveer op het niveau van het afgelopen boekjaar zullen bewegen. Wij stellen voor over het boekjaar 1978 een contant dividend van 4,10 per 10,- van een aandeel en ten laste van de agio een stockdividend - ten volle delende in de winst over 1979 en volgende jaren - van 4% uit te keren.* Met dit voorstel menen wij recht te doen aan ons streven naar een evenwichtige dividendpolitiek, welk streven gericht is op een regelmatig stijgend dividend, waarbij wij de invloed van eventuele schommelingen in de bedrijfsresultaten zoveel mogelijk trachten te beperken. Wij willen onze medewerkers danken voor de wijze waarop zij in het afgelopen jaar hun werkzaamheden hebben verricht. De Raad van Bestuur J. de Wilde, voorzitter J.W. van Dijk G.J. Jansen A.C, van Uchelen Het dividend over 1978 is betaalbaar op 8 mei 1979 op dividendbewijs nr. 94. Op dividendbewijs nr. 95 wordt de agio-uitkering in (certificaten van) aandelen ad 4% beschikbaar gesteld.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 27