Financiële verslaglegging en bedrijfsresultaten Over het boekjaar 1978 werd een netto concernresultaat behaald van 43,8 miljoen, als volgt samengesteld: 1978 1977 Brutowinst FGH en aangesloten banken 76.900.000 60.900.000 Brutowinst Vastgoedbedrijf en andere diversificaties 14.900.000 20.700.000 91.800.000 81.600.000 Vennootschapsbelasting Toevoeging aan reserve voor 37.700.000 algemene risico's 10.300.000 48.000.000 43.400.000 Netto concernresultaat 43.800.000 38.200.000 De netto concernwinst steeg derhalve met 15% ten opzichte van het vorige boekjaar. In het financieringsbedrijf bewogen de sluitingen zich op vrijwel hetzelfde niveau als in 1977. Door de relatief grote stijging van de aflossingen bleef de netto-vooruitgang van de portefeuille enigszins achter bij die van het vorig verslagjaar. Desondanks werd een toename van het interest- en provisiesaldo gerealiseerd van 20,5 miljoen, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de doorwerking van de aanzienlijke groei van de hypothecaire portefeuille en het eigen vermogen in het vorige boekjaar. De algemene kosten stegen met 13% tot 23,7 miljoen. Deze stijging komt voor het overgrote deel op rekening van de personeelskosten als gevolg van salarisaanpassingen en toename van het aantal medewerkers in verband met de groei van de bedrijfsactiviteiten. Met ingang van het boekjaar 1978 werd overgegaan tot een meer exacte verdeling van de algemene concernkosten over de verschillende bedrijfsonderdelen dan tot dusverre het geval was. Als gevolg hiervan werd van deze kosten 1,2 miljoen meer doorberekend aan de vastgoedmaatschappijen en andere diversificaties dan in het vorige boekjaar. De toevoeging aan de backservice voor pensioenen (in 1978 2 miljoen), welke gedurende enkele jaren als afzonderlijke post in de resultatenrekening werd verantwoord, is thans wederom opgenomen in de algemene kosten. De vergelijkende cijfers over 1977 werden dienovereenkomstig aangepast. De afzonderlijke vermelding hield verband met de reeds lang voorgenomen en in 1978 gerealiseerde verbetering van de pensioenvoorzieningen, waaruit aanzienlijke backserviceverplichtingen voortvloeiden. Nu de nieuwe voorzieningen tot stand zijn gekomen mag worden verwacht dat deze kosten in de toekomst de normale trend zullen volgen, zodat afzonderlijke vermelding niet meer noodzakelijk is. 24

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Friesch-Groningsche Hypotheekbank / FGH Bank | 1978 | | pagina 26